Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - 12 Days of Christmas

 Tabs: Tremolo
 7 7 7 9 9 9 8 9 10 11
 12 10 11 11 13 14 12 11 9 10 9
 7 7 7 9 9 9 9 8 9 10 11
 12 10 11 13 10 11 12
 11 12 13 14 12 11 9 10 9
 7 7 7 9 9 9 8 9 10 11
 12 10 11 13 10 11 12 13 10 11 12
 11 12 13 14 12 11 9 10 9
 7 7 7 9 9 9 8 9 10 11
 12 10 11 13 12 11 10 9 12 8 9
 10 9 8 7 10 11 12 13 14 12 11 9 10 9
 7 7 7 9 9 9 8 9 10 11
 12 10 11 15 18 16 15 13 12 11 10 9
 12 8 9 10 9 8 7 10
 11 12 13 14 12 11 9 10 9
Tabs: Diatonic
3  3    3    4   4   4  -3    4  -4   5
on the first day of christmas my true love
-5   -4  5 5  6 -6 -5   5 4  -4   4
sent to me,a partridge in a pear tree.

 3  3   3  4   4   4   4   -3   4 -4     5
on the second day of christmas my true love
-5   -4  5  6  -4  5   -5
sent to me,two turtle doves
 5 -5  6 -6 -5   5 4 -4    4
and a partridge in a pear tree.

 3  3    3    4   4   4 -3     4  -4    5
on the third day of christmas my true love
-5   -4  5   6   -4  5  -5    6  -4 5    -5
sent to me,three french hens,two turtle doves
 5  -5 6 -6 -5   5 4  -4    4
and a partridge in a pear tree.

 3  3     3    4   4   4 -3    4  -4     5
on the fourth day of christmas my true love
-5   -4  5 6-5   5  -4    4    -5    -3     4
sent to me,four calling birds,three french hens
-44  -3 3   -4    5  -5 6-6-5     5 4 -4     4
two turtle doves,and a partridge in a pear tree

3   3    3    4   4   4 -3    4  -4    5
on the fifth day of christmas my true love
-5   -4  5  7    -8-7    7   6-5   5 -4     4
sent to me,five golden rings,four calling birds
-5     -3      4 -44  -3 3    -4
three french hens,two turtle doves
 5  -5 6 -6 -5   5 4  -4    4
and a partridge in a pear tree.

Video:
 
Sheet Music: Update
Note:
  Sòl Sòl Sòl Đô Đô Đô Sì Đô Rê Mi
 Fa Rê Mi Mi Sol La Fa Mi Đô Rê Đô
 Sòl Sòl Sòl Đô Đô Đô Đô Sì Đô Rê Mi
 Fa Rê Mi Sol Rê Mi Fa
 Mi Fa Sol La Fa Mi Đô Rê Đô
 Sòl Sòl Sòl Đô Đô Đô Sì Đô Rê Mi
 Fa Rê Mi Sol Rê Mi Fa Sol Rê Mi Fa
 Mi Fa Sol La Fa Mi Đô Rê Đô
 Sòl Sòl Sòl Đô Đô Đô Sì Đô Rê Mi
 Fa Rê Mi Sol Fa Mi Rê Đô Fa Sì Đô
 Rê Đô Sì Sòl Rê Mi Fa Sol La Fa Mi Đô Rê Đô
 Sòl Sòl Sòl Đô Đô Đô Sì Đô Rê Mi
 Fa Rê Mi Đố Rế Si Đố Sol Fa Mi Rê Đô
 Fa Sì Đô Rê Đô Sì Sòl Rê
 Mi Fa Sol La Fa Mi Đô Rê Đô

Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)