Tabs Mới Nhất

Fate Stay Night - Anata Ga itamori

(Khu rừng nơi có anh)
Tabs: Tremolo
13 14 14 14 / 14 14 / 16 13 12 13
11 12 / 11 12 / 12 12 13-13 11 11 11
13 14 14 14/ 14 14 / 16 16 14 13# 11 18 16 15
14 16 15 / 14 15 / 14 / 13 14 / 14 13-13
15 16 15 / 14 14 16 15
14 16 15 / 18 17 / 17 18 / 14 14 16 15
18 17 / 13 / 20 17 18
Chorus
13 20 17 17 / 15 18 17 17 / 20 18 15 18
13 19 18 17 / 20 17 / 18 15 / 17 14
13 14 / 16 15 / 18 17
13 20 17 17 / 15 18 17 17 / 20 18 15 18
13 19 18 17 / 17 17 22 24 24 22 22
17 17 18
13 14 20 17 / 18 15 / 18 18 15 15

 (violin
17 18 19 17
 16 15 16 13)

Tabs: Diatonic 

 6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 6 -5 6
 5 -5 5 -5 -5 -5 6 6 5 5 5
 6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -6 6# 5 -8 -7 7
 -6 -7 7 -6 7 -6 6 -6 -6 6 6
 7 -7 7 -6 -6 -7 7
 -6 -7 7 -8 8 8 -8 -6 -6 -7 7
 -8 8 6 -9 8 -8
Chorus:
 6 -9 8 8 7 -8 8 8 -9 -8 7 -8
 6 9 -8 8 -9 8 -8 7 8 -6
 6 -6 -7 7 -8 8
 6 -9 8 8 7 -8 8 8 -9 -8 7 -8
 6 9 -8 8 8 8 -10 10' 10' -10 -10
 8 8 -8
 6 -6 -9 8 -8 7 -8 -8 7 7
( 8 -8 9 8
 -7 7 -7 6)

Video:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)