Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Yesterday - The Beatles (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
 10 9 9 11 12 13 14 16 15 16 14 14
 14 14 13 12 11 10 12 11 11
 10 9 11 10 8 9 11 11

 10 9 9 11 12 13 14 16 15 16 14 14
 14 14 13 12 11 10 12 11 11
 10 9 11 10 8 9 11 11

 11 11 14 16 15 16 14 16 14 13 14 11
 11 10 14 16 15 16 14 16 14 13 16 15 13 12 11

 10 9 9 11 12 13 14 16 15 16 14 14
 14 14 13 12 11 10 12 11 11
 10 9 11 10 8 9 11 11

 11 11 14 16 15 16 14 16 14 13 14 11
 11 10 14 16 15 16 14 16 14 13 16 15 13 12 11

 10 9 9 11 12 13 14 16 15 16 14 14
 14 14 13 12 11 10 12 11 11
 10 9 11 10 8 9 11 11

 15 17 18 14 15 17 17

Tabs: Diatonic

 -4 4 4 5 -5 6 -6 -7 7 -7 -6 -6 
Yesterday all my troubles seemed so far away 
-6 -6 6 -5 5 -4 -5 5 5  
Now it looks as though they’re here to stay 
-4 4 5 -4 -3 4 5 5 
Oh I believe in yesterday 

-4  4  4   5 -5  6 -6 -7 7 -7-6 -6 
Suddenly, I’m not half the man I used to be
-6 -6 6 -5  5 -4 -5 5 5  
There’s a shadow hanging over me
-4 4 5 -4 -3 4 5 5 
Oh yesterday came suddenly

5 5 -6 -7 7 -7 -6 -7 -6 6 -6 5 
Why she had to go I don’t know she wouldn´t say
5 -4 -6 -7  7 -7 -6 -7 -6  6 -7 7 6 -5 5
I said something wrong now I long for yesterday

-4  4  4  5 -5  6 -6 -7  7 -7 -6 -6 
Yesterday love was such an easy game to play 
-6 -6  6 -5 5 -4 -5  5  5 
Now I need a place to hide away 
-4  4  5 -4 -3 4 5 5 
Oh I believe in yesterday 

5 5  -6 -7  7 -7 -6 -7 -6 6 -6 5
Why she had to go I don’t know she wouldn´t say
5 -4 -6  -7 7 -7 -6 -7 -6 6 -7 7 6 -5 5
I said something wrong now I long for yesterday

-4 4 4 5 -5 6 -6 -7 7 -7 -6 -6 
Yesterday love was such an easy game to play 
-6 -6 6 -5 5 -4 -5 5 5 
Now I need a place to hide away 
-4 4 5 -4 -3 4 5 5 
Oh I believe in yesterday

7 8 -8 -6 7 8 8
mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)