Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Without You

Tabs Tremolo
 11 13 14 14 14 13 13 11
 11 13 14 14 14 13 13 11
 12 13 13 12 12 11 11
 10 10 9 11
 11 11 12 9 11 11 14 14
 15 15 14 14 14 15 13
 11 13 14 14 14 13 13 11
 11 13 14 14 14 13 13 11
 11 12 13 12 12
 11 11 10 10 9 11
 11 11 10 9 11 11
 14 14 15 15 14 14
 15 14 11 13
 7 8 11 10 10 9 9 7 9 10
 7 11 12 7 11 12 11 10 12
 13 18 17 18 18 15 15 14 15 18
 14 17 20 15 17 20 17 18 20
Tabs: Diatonic
5   6  -6   -6  -6   6   6    5
No, I can't forget this ev'-ning
 5   6   -6  -6  -6  6    6   5
Or your face as you were leaving
-5  6   6    -5     -5   5   5
But I guess that's just the way
 -4  -4  4   5
The stor-y goes
 5   5  -5    4     5   5  -6   -6
You al-ways smile, but in your eyes
 7    7  -6   -6     -6   7   6
Your sorrow shows----Yes it shows

5  6  -6   -6 -6  6   6   5
No I can't forget to-mor-row
 5   6  -6   -6  -6    6  6  5
When I think of  all  my sorrow
 5  -5   6  -5   -5
And  I  had you there
 5   5   -4  -4    4    5
But then  I  let  you  go
 5   5  -4    4  5   5
And now it's on-ly  fair
 -6  -6    7     7   -6  -6
That  I  should let you know
 7    -6    5     6
What you should know.....
 3  -3    5        -4  -4  4  4   3  4   -4 
I can't live.......If  living is without you
3  5     -5       3  5    -5   5  -4 -5
I can't live......I can't live an-y-more
6  -8    8        -8  -8 7   7  -6  7  -8
I can't live......If living is without you
-6  8     -9       7   8    -9   8 -8  -9
I  can't give......I can't give an-y-more

Repeat and fade from...
No I can't forget  

Tabs: Chromatic
3* -4  4*    4*  4*  -4  -4  3*
No, I can't for-get this ev‘-ning

3*  -4   4*  4*  4*  -4   -4   3*
Or your face as you were leav-ing

-3 -4  -4    -3     -3   3*  3*
But I guess that's just the way

-2*  -2* 2  3*
The stor-y goes

 3* 3*  -2*   2    3* 3*  4*   4*
You al-ways smile but in your eyes

 6    6   4*   4*
Your sor-row shows

 4*  6  -4 3*
Yes, it shows

3* -4   4*   4*  4* -4 -4   3*
No, I can't for-get to-mor-row

 3* -4   4*  4*  4* -4 -4   3*
When I think of all my sor-rows

 -3 -4 -4  -3   -3
When I had you there

 3*  3* -2*-2*  2  3*
But then I let you go

 3*  3* -2*   2 3*  3*
And now it's on-ly fair

 4*  4*  6     6   4*  4*
That I should let you know

 6    4*   3*    -4
What you should know

 1*    3*  -2*-2*  2  2   1*   2  -2*
Can't live if liv-ing is with-out you

 1*    3*   1*  3*   -3  3*-2* -3
Can't live, I can't give an-y more

-4  4*    7*  -6* -6* 6  6   -5   6  -6*
 I can't live if liv-ing is with-out you

 7*    -7   6  7*    -7  7* -6*  -7
Can't give, I can't give an -y  more

No, I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that's just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes, it shows

I can't live if living is without you
I can't live, I can't give anymore
I can't live if living is without you
Can't live, I can't give anymore

Living is without you 

Video:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)