Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - With Or Without You - U2

Tabs: Tremolo
 11 11 11 10 9 10 11
 11 12 11 10 9 10 9
 9 10 13 9 9 11
 11 11 11 10 9 10 11
 11 12 11 10 9 10 9 9
 10 13
 9 10 13 9 9 11
 10 10 11 10 11
 10 10 11 10 9
 11 11 11 10 9 10
 11
 11 12 11 10 9 10 9 9
 9 10 13 9 9 11
 10 10 11 10 9
 10 10 11 10 9
 13 13 14
 18 15 16 14 13
 13 13 14 13 13 11 11
 13 13 14 13 13 11 11
 13 13 14
 13 13 14
 13 13 14 13 13 11 11
 10 10 11 10 11
 10 10 11 10 9
 13 13 14
 18 15 16 14 13

Tabs: Diatonic

5 5 5 -4 4 -4 5
See the stone set in your eyes
5 -5 5 -4 4 -4 4
See the thorn twist in your side
4 -4 6 4 4 5
I wa it for you
5 5 5 -4 4 -4 5
Sleight of hand and twist of fate
5 -5 5 -4 4 -4 4 4
On a bed of nails she makes me
-4 6
wait
4 -4 6 4 4 5
And I wait without you
-4 -4 5 -4 5
With or without you
-4 -4 5 -4 4
With or without you
5 5 5 -4 4 -4
Through the storm we reach the
5
shore
5 -5 5 -4 4 -4 4 4
You give it all but I want more
4 -4 6 4 4 5
And I'm waiting for you
-4 -4 5 -4 4
With or without you
-4 -4 5 -4 4
With or without you
6 6 -6
I can't live
-8 7 -7 -6 6
With or without you
6 6 -6 6 6 5 5
And you give yourself away
6 6 -6 6 6 5 5
And you give yourself away
6 6 -6
And you give
6 6 -6
And you give
6 6 -6 6 6 5 5
And you give yourself away
-4 -4 5 -4 5
With or without you
-4 -4 5 -4 4
With or without you
6 6 -6
I can't live
-8 7 -7 -6 6
With or without you
Tabs: Chromatic
Key: D

(-5-5-3-2*) 1/16 notes repeat 16 times

-5   6   -6*   6  -5  6   -6*
See the stone set in your eyes
-6*  7   -6*    6   -5   6   -5
See the thorn twist in your side.
-5    -7   -3  -4
I'll wait for you.
-6*    -6*  -6*  6   -5    6 -6*
Sleight of hand and twist of fate
-3-3 -6*  7  -6*   6   -5    6  -5
On a bed of nails she makes me wait
-5 -5  -7   -3   -4 -6*
And I wait with-out you
-5   -5  -5   6  -6*
With or with-out you
6     6 -6*   6 -5-5
With or with-out you.

-6*     -6*  -6*   6   -5    6  -6*
Through the storm, we reach the shore
-3-3 -6* 7  -6*  6 -5   6  -5
You give it all but I want more
-5  -5  -7   -3   -4 -6*
And I'm wait-ing for you

-5   -5  -5   6  -6*
With or with-out you
10   10 -11  11  -10* 10   -9
With or with-out you, uh, huh
-9 10   -10*  10  10 -10* 10 -9-9    
I can't live with or with-out you.

-9  -9   10   -9   -9 -8-8-7 
And you give your-self a-way
-9  -9   10   -9   -9 -8-8-7 
And you give your-self a-way
-9   -9  10   -9  -9   10
And you give, and you give
-9  -9   10   -9  -9  -8-8-7
And you give your-self a-way.

-3  -6*  -6*   6   -3  -6*-6*   6
My hands are tied, the bod-y bruised
-6*  6  -5  -5   -7  -7  -7-8-7
You got me with noth-ing to win
-7   -8  -9   -9  -910-9
And noth-ing left to lose.

-9  -9   10   -9   -9 -8-8-7 
And you give your-self a-way
-9  -9   10   -9   -9 -8-8-7 
And you give your-self a-way
-9   -9  10   -9  -9   10
And you give, and you give
-9  -9   10   -9  -9  -8-8-7
And you give your-self a-way.

-5   -5  -5   6  -6*
With or with-out you
10   10 -11  11  -10* 10   -9
With or with-out you, uh, huh
-9 10   -10*  10  10 -10* 10 -9-9    
I can't live with or with-out you

-5   -5  -5   6  -6*
With or with-out you
10   10 -11  11  -10* 10   -9
With or with-out you, uh, huh
-9 10   -10*  10  10 -10* 10 -9-9    
I can't live with or with-out you

Video:


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)