Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Twinkle Twinkle Little Star (Diatonic - Tremolo)

Tabs: Tremolo
9 9 13 13 14 14 13
12 12 11 11 10 10 9
13 13 12 12 11 11 10
13 13 12 12 11 11 10

9 9 13 13 14 14 13
12 12 11 11 10 10 9
13 13 12 12 11 11 10
13 13 12 12 11 11 9
Tabs: Diatonic

4   4    6   6  -6 -6   6
Twinkle, twinkle little star.
-5 -5  5  5  -4   -4   4
How I wonder what you are.
6  6 -5  -5    5    5 -4
Up above the world so high,
 6   6 -5  -5  5  5   -4
Like a di'mond in the sky.
 4   4    6  6   -6 -6    6
Twinkle, twinkle little star.
-5 -5  5 5   -4    -4  4     
How I wonder what you are.

Video Play Harmonica:

Video Music:
 

Note: 

 Đô Đô Sol Sol La La Sol
 Fa Fa Mi Mi Rê Rê Đô
 Sol Sol Fa Fa Mi Mi Rê
 Sol Sol Fa Fa Mi Mi Rê
 Đô Đô Sol Sol La La Sol
 Fa Fa Mi Mi Rê Rê Đô
 Sol Sol Fa Fa Mi Mi Rê
 Sol Sol Fa Fa Mi Mi Đô

 C C G G A A G
 F F E E D D C
 G G F F E E D
 G G F F E E D
 C C G G A A G
 F F E E D D C
 G G F F E E D
 G G F F E E C

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)