Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Trouble is A Friend

Tabs: Diatonic

-6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 7 7 7 -7 -6 6 -6
-6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 7 7 7 -7 -6 6 -6
6 6 6 6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 8 (-8 8)
6 6 6 6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 8 (-8 8)

Chorus 1:

8 8 8 -8 7 8 -8 -8 -8 7 -7
7 7 7 -7 -6 7 -7 -7 -7 -6 6
-6 -6 -6 -7 7 -9 -9 8 8 8 -8 7 8 -8 9

Verse :
-6 -7 7 -8/ -6 -7 7 -8 -6
-6 -7 7 -8/ -6 -7 7 -8 8

Chorus 2:

8 8 8 -8 7 8 -8 -8 -8 7 -7
7 7 7 -7 -6 7 -7 -7 -7 -6 6
-6 -6 -6 -7 7 -9 -9 8 8 8 -8 7 8 -8 9

Tabs: Tremolo

 14 14 14 14 16 16 16 15 15 15 16 14 13 14
 14 14 14 14 16 16 16 15 15 15 16 14 13 14
 13 13 13 13 16 16 16 18 18 18 20 20 17 (18 17)
 13 13 13 13 16 16 16 18 18 18 20 20 17 (18 17)
Chorus 1:
 17 17 17 18 15 17 18 18 18 15 16
 15 15 15 16 14 15 16 16 16 14 13
 14 14 14 16 15 20 20 17 17 17 18 15 17 18 19
Verse :
 14 16 15 18 14 16 15 18 14
 14 16 15 18 14 16 15 18 17
Chorus 2:
 17 17 17 18 15 17 18 18 18 15 16
 15 15 15 16 14 15 16 16 16 14 13
 14 14 14 16 15 20 20 17 17 17 18 15 17 18 19

Note :

Trouble he will find you no matter where you go, oh oh
A`A`A`A`B`B`B`c b`a`g`a`a`a`
No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh oh
A`A`A`A`B`B`B`c b`a`g`a`a`a`
The eye of the storm or the cry in the mourn, oh oh
G`G`G`G`B`B`B`D D D F F e
You're fine for a while but you start to lose control 
G`G`G`G`B`B`B`D D D F F e
Oh o oh o o o oh o
D e d e f e d e
He's there in the dark, he's there in my heart
E e e d c e d d c b`
He waits in the wings, he's gotta play a part
C c b`a`c b`b`a`g`
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
A`a`a`b`c f e e d c e d/ d g


Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh
A`A`A`A`B`B`B`c b`a`g`a`a`a`

And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh
A`A`A`A`B`B`B`c b`a`g`a`a`a`

He sees what I see and he knows what I know, oh oh
G`G`G`G`B`B`B`D D D F F e 
So don't forget as you ease on down the road
G`G`G`G`B`B`B`D D D F F e
Oh o oh o o o oh o
D e d e f e d e
He's there in the dark, he's there in my heart
E e e d c e d d c b`
He waits in the wings, he's gotta play a part
C c b`a`c b`b`a`g`
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
A`a`a`b`c f e e d c e d/ d g
So don't be alarmed if he takes you by the arm
E E E D C C D D D C B`
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm
C C B`A`C B`B`A`G`

Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
A`/A`B`C F E E D C E D / D G
Oh how I hate the way he makes me feel
A`B`C D A` B`C D A`
And how I try to make him leave, I try
A`B`C D A`B`C D E

He's there in the dark, he's there in my heart
E E D C C D D D C B`
He waits in the wings, he's gotta play a part
C C C B`A`C B`B`B`A`G`
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh
A`A`A`B`C F E E E D C E D / D G
So don't be alarmed if he takes you by the arm
E E D C C D D D C B`
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm
C C C B`A`C B`B`B`A`G`
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
A`A`A`B`C F E E D C E D / D G
Ooo, oh ooo, ooo ahh
A`B`C B`A`G`A`A`A`X3
OH O OH !!
A`B`C B`A`A`A`No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)