Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Trail Of The Angels

Tabs: Tremolo
Cảm Âm

17 .. 18 17 …. 14 15 18 .. 17 .. 15 .. 18 17 18 … 15 18 15 14
13 11 10 9 10 , 11 13 10 9 10 , 11 13 11
17 ….18 17 ….14 15 18
 17 15 18 , 17 18 15 , 18 15 14
13 11 10 9 10
 11 13 10 9 10 14 15 18

14 13 14 … 13 14
14 13 14 .. 13 11 13
13 14 15 …. 15 14 15 .. 18 17 14
13 11 10 … 9 10 9 10 - 11 13 11 10 … 9 10
 11 13 14 … 13 14 … 15 18…17 14 13 14

Tabs: Diatonic


 8 -8 8 -6 7 -8 8 7 -8 8 -8 7 -8 7 -6
 6 5 -4 4 -4 5 6 -4 4 -4 5 6 5
 8 -8 8 -6 7 -8
 8 7 -8 8 -8 7 -8 7 -6
 6 5 -4 4 -4
 5 6 -4 4 -4 -6 7 -8
 -6 6 -6 6 -6
 -6 6 -6 6 5 6
 6 -6 7 7 -6 7 -8 8 -6
 6 5 -4 4 -4 4 -4 5 6 5 -4 4 -4
 5 6 -6 6 -6 7 -8 8 -6 6 -6

Video:

Sheet Music: update
Note: 
 Mí Rế Mí La Đố Rế Mí Đố Rế Mí Rế Đố Rế Đố La
 Sol Mi Rê Đô Rê Mi Sol Rê Đô Rê Mi Sol Mi
 Mí Rế Mí La Đố Rế
 Mí Đố Rế Mí Rế Đố Rế Đố La
 Sol Mi Rê Đô Rê
 Mi Sol Rê Đô Rê La Đố Rế
 La Sol La Sol La
 La Sol La Sol Mi Sol
 Sol La Đố Đố La Đố Rế Mí La
 Sol Mi Rê Đô Rê Đô Rê Mi Sol Mi Rê Đô Rê
 Mi Sol La Sol La Đố Rế Mí La Sol La

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)