Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tears In Heaven

 Tabs: Tremolo
 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10
 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10
 9 9 10 8 9 9 10 8 10 11 12 9
 10 9 8 7 11 10 10 9

 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10

 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10
 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10

 9 9 10 8 9 9 10 8 10 11
 12 10 9 10 7 11 10 10 9

 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10
 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10
 13 13 12 11 10
 12 12 11 10 11
 13 13 12 11 10
 12 12 11 10 11
 11 10 13

 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10
 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10

 9 9 10 8
 9 9 10 8
 10 11 12 9 10 9 8
 11 10 10 9

 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10
 11 9 13 14 11 12 12 11 12 9 11 10
 9 9 10 8 9 9 10 8 10 11 12 9
 10 9 8 7 11 10 10 9

Tabs: Diatonic

5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4
Would you know my name if I saw you in heaven?
5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4
Would it be the same if I saw you in heaven?
4 4 -4 -3 4 4 -4 -3 -4 5 -5 4 I must be strong and
carry on, 'cause I know I
-4 4 -3 -2 5 -4 -4 4
don't belong here in heaven.

5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4

5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4
Would you hold my hand if I saw you in heaven?
5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4
Would you help me stand if I saw you in heaven?

4 4 -4 -3 4 4 -4 -3 -4 5
I'll find my way through night and day, cause I
-5 -4 4 -4 3 5 -4 -4 4
know i just cant stay, Here in heaven

5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4
5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4

6 6 -5 5 -4
Time can bring you down
-5 -5 5 -4 5
Time can bend your knees
6 6 -5 5 -4
Time can break your heart
-5 -5 5 -4 5
Have you begging please
5 -4 6
Begging please----

5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4
5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4

4 4 -4 -3
Beyond the door
4 4 -4 -3
There's peace I'm sure.
-4 5 -5 4 -4 4 -3
And I know there'll be no more...
5 -4 -4 4
Tears in heaven

5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4
Would you know my name if I saw you in heaven?
5 4 6 -6 5 -5 -5 5 -5 4 5 -4
Would it be the same if I saw you in heaven?
4 4 -4 -3 4 4 -4 -3 -4 5 -5 4 I must be strong and
carry on, 'cause I know I
-4 4 -3 -2 5 -4 -4 4
don't belong here in heaven.

Video:

Sheet Music: update
Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)