Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Take Me Home Country Roads

Tabs: Tremolo
 13 13 14 13 14 13 14 15
 18 18 17 18 14 14 14 13 13 14 15
 13 13 14 13 14 15 15 17 17
 18 18 18 18 17 18
 14 15 15 18 15
 15 18 17 17 15 18 17 18 15 17 19 22
 22 22 19 17 17 18 15 18
 17 18 15 15 18 15
 15 15 15 16 15 18 17 17 17 17 17 15
 15 20 20 20 20 20 17 18 15 18 17 17 18
 18 17 17 17 17 18 18 18 18 15 15
 15 15 15 15 15 15
 18 17 18 18 17 20

Tabs: Diatonic


6 6 -6 6 -6 6 -6 7
1.AL-MOST HEAV-EN,WEST VIR-GIN-IA
2.ALL MY MEM'-RIES GATH-ER 'ROUND HER

-8 -8 8 -8 -6 -6 -6 6 6 -6 7
1.BLUE RIDGE MOUN-TAINS,SHEN-AN-DOAH RIV-ER
2.MIN-ER'S LA-DY,STRAN-GER TO BLUE WA-TERS

6 6 -6 6 -6 7 7 8 8
1.LIFE IS OLD THERE,OLD-ER THAN THE TREES
2.DARK AND DUST-Y,PAINT-ED ON THE SKY

-8 -8 -8 -8 8 -8
1.YOUNG-ER THAN THE MOUN-TAINS
2.MIST-Y TASTE OF MOON-SHINE

-6 7 7 -8 7
1.GROW-IN' LIKE A BREEZE
2.TEAR-DROP IN MY EYE

7 -8 8 8 7 -8 8 -8 7 8 9 -10
COUN-TRY ROADS,TAKE ME HOME TO THE PLACE I BE-LONG

-10 -10 9 8 8 -8 7 -8
WEST VIR-GIN-IA,MOUN-TAIN MOM-MA

8 -8 7 7 -8 7
TAKE ME HOME,COUN-TRY ROADS

7 7 7 -7 7 -8 8 8 8 8 8 7
I HEAR HER VOICE, IN THE MORN-ING HOURS SHE CALLS ME.

7 -9 -9 -9 -9 -9 8 -8 7 -8 8 8 -8
RA-DIO RE-MINDS ME OF MY HOME FAR A-WAY

-8 8 8 8 8 -8 -8 -8 -8 7 7
AND DRV-IN' DOWN THE ROAD I GET A FEEL-IN'

7 7 7 7 7 7
THAT I SHOULD HAVE BEEN HOME

-8 8 -8 -8 8 -9
YES-TER-DAY,YES-TER-DAY

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)