Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Stand By Me (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
 11 13 14 11 13
 9 10 11 10 9
 9 10 11 9 11 10 9 10 10 9
 11 13 14 11 13 14 11 12 11 11 10 9
 9 11 10 9 9 11 10 11 10 9 9

 13 14 13 15 16 14 13 13 16 11 9 10 9
 11 10 9 11 10 10 9 11 10 10 9

 11 13 14 11 11 11 14 13
 10 11 11 10 9
 9 10 11 9 11 10 9 10 9 10 9
 11 13 14 11 13 14 13 12 10 9 11 10 9
 9 11 10 9 9 11 10 11 10 9 9

 13 14 13 15 16 14 13 13 16 11 9 10 9
 11 10 9 11 10 10 9 11 10 10 9

Tabs: Diatonic


5    6   -6    5   6
When the night has come
 4  -4    5  -4  4
And the land is dark
 4  -4   5    4  5  -4 4  -4    -4    4
And the moon is the only light we'll see
5  6   -6   5  6 -6   5 -5   5   5  -4  4
Oh I won't be afraid, no I won't be afraid
 4   5   -4  4   4   5 -4  5 -4  4  4
Just as long as you stand, stand by me

 6 -6  6     7 -7    -6 6  6  -7   5 4  -4 4
So darlin', darlin', stand by me, stand by me
5  -4 4    5 -4 -4 4    5 -4 -4 4
Oh stand  stand by me, stand by me

5   6  -6   5   5   5   -6 6
If the sky that we look upon
 -4     5  5  -4   4
Should tumble and fall
  4 -4    5   4      5    -4  4  -4 4  -4   4
And the mountains should crumble in to the sea
5   6   -6   5   6   -6   6 -5 -4 4   5  -4  4      
I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear
 4   5   -4  4   4   5 -4  5 -4  4  4
Just as long as you stand, stand by me

 6 -6  6     7 -7    -6 6  6  -7   5 4  -4 4
So darlin', darlin', stand by me, stand by me
5  -4 4    5 -4 -4 4    5 -4 -4 4
Oh stand  stand by me, stand by me

Video :

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)