Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Speak Softly Love - GodFather Theme

Tabs: Tremolo
11 14 15 16 14 15 14 16 14 12 13 11
11 14 15 16 14 15 14 16 14 12 11b 10
10 12 14b 16 10 12 14b 14
6 9 13 12 11 13 12 12 11 11 6b 6

14 14 14b 13 16 14 12 11
11 13 11 10 10 12 11b 11

11 14 15 16 14 15 14 16 14 12 13 11
11 14 15 16 14 15 14 16 14 12 11b 10
10 12 14b 16 12 14 14b 14
6 9 13 12 11 13 12 12 11 11 14b 14
Tabs: Diatonic

  5 -6 7 -7 -6 7 -6 -7 -6 -5 6 5
 5 -6 7 -7 -6 7 -6 -7 -6 -5 5b -4
 -4 -5 -6b -7 -4 -5 -6b -6
 -3" 4 6 -5 5 6 -5 -5 5 5 -3"b -3"

 -6 -6 -6b 6 -7 -6 -5 5
 5 6 5 -4 -4 -5 5b 5

 5 -6 7 -7 -6 7 -6 -7 -6 -5 6 5
 5 -6 7 -7 -6 7 -6 -7 -6 -5 5b -4
 -4 -5 -6b -7 -5 -6 -6b -6
 -3" 4 6 -5 5 6 -5 -5 5 5 -6b -6

Video Music:


Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)