Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - THE SNOW IS RED (Tuyet Hoa Than Kiem)

The Snow is Red - Tuyết Hoa Thần Kiếm
Tabs: Tremolo

Verse1:
6 6 6 11 10 9 8 6-7 6 / 6 6 6 11 10 13 10 11_11
11 14 16 14 13 / 11 14 16 14 11 / 11 10-9 8 6 7 6 6

14 16 15-16 15 16 14 13 14-13 14
14 16 15-16 15 16 14 14 13 11-10 11
11 10-11 10 11 11# 14 9-10 11

14 16 15-15 16 14 16 16 16
14 16 15-15 16 14 13 14-13 14
14 16 15-16 15 16 14 14 13 11-10 11
11 10-11 10 11 11# 14 9-10 9 10 11
11 13-11 13 14 13 11 13 14 14

Verse 2:
6 6 6 11 10 9 8 6-7 6 / 6 6 6 11 10 13 10 11_11
11 14 16 14 13 / 11 14 16 14 11 / 11 10-9 8 6 7 6 6

14 16 15-16 15 16 14 13 14-13 14
14 16 15-16 15 16 14 14 13 11-10 11
11 10-11 10 11 11# 14 9-10 11

14 16 15-15 16 14 16 16 16
14 16 15-15 16 14 13 14-13 14
14 16 15-16 15 16 14 14 13 11-10 11
11 10-11 10 11 11# 14 9 16 14-14 13-11 13 14 13 11 13 14 14

End:
6 6 6 11 10 9 8 6-7 6 / 6 6 6 11 10 13 10 11_11
11 14 16 14 13 / 11 14 16 14 11 / 11 10-9 8 6 7 6 6

Tabs: Diatonic


 -3'' -3'' -3'' 5 -4 4 -3 -3'' -2 -3'' -3'' -3'' -3'' 5 -4 6 -4 5 5
 5 -6 -7 -6 6 5 -6 -7 -6 5 5 -4 4 -3 -3'' -2 -3'' -3''

 -6 -7 7 -7 7 -7 -6 6 -6 6 -6
 -6 -7 7 -7 7 -7 -6 -6 6 5 -4 5
 5 -4 5 -4 5 5# -6 4 -4 5

 -6 -7 7 7 -7 -6 -7 -7 -7
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6 6 -6
 -6 -7 7 -7 7 -7 -6 -6 6 5 -4 5
 5 -4 5 -4 5 5# -6 4 -4 4 -4 5
 5 6 5 6 -6 6 5 6 -6 -6

Verse 2:
 -3'' -3'' -3'' 5 -4 4 -3 -3'' -2 -3'' -3'' -3'' -3'' 5 -4 6 -4 5 5
 5 -6 -7 -6 6 5 -6 -7 -6 5 5 -4 4 -3 -3'' -2 -3'' -3''

 -6 -7 7 -7 7 -7 -6 6 -6 6 -6
 -6 -7 7 -7 7 -7 -6 -6 6 5 -4 5
 5 -4 5 -4 5 5# -6 4 -4 5

 -6 -7 7 7 -7 -6 -7 -7 -7
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6 6 -6
 -6 -7 7 -7 7 -7 -6 -6 6 5 -4 5
 5 -4 5 -4 5 5# -6 4 -7 -6 -6 6 5 6 -6 6 5 6 -6 -6

End:
 -3'' -3'' -3'' 5 -4 4 -3 -3'' -2 -3'' -3'' -3'' -3'' 5 -4 6 -4 5 5
 5 -6 -7 -6 6 5 -6 -7 -6 5 5 -4 4 -3 -3'' -2 -3'' -3''


Video: Diệu Linh


Sheet Music:


Note:
 Là Là Là Mi Rê Đô Sì Là Sòl Là Là Là Là Mi Rê Sol Rê Mi Mi
 Mi La Si La Sol Mi La Si La Mi Mi Rê Đô Sì Là Sòl Là Là
 La Si Đố Si Đố Si La Sol La Sol La
 La Si Đố Si Đố Si La La Sol Mi Rê Mi
 Mi Rê Mi Rê Mi Mi# La Đô Rê Mi
 La Si Đố Đố Si La Si Si Si
 La Si Đố Đố Si La Sol La Sol La
 La Si Đố Si Đố Si La La Sol Mi Rê Mi
 Mi Rê Mi Rê Mi Mi# La Đô Rê Đô Rê Mi
 Mi Sol Mi Sol La Sol Mi Sol La La

 Là Là Là Mi Rê Đô Sì Là Sòl Là Là Là Là Mi Rê Sol Rê Mi Mi
 Mi La Si La Sol Mi La Si La Mi Mi Rê Đô Sì Là Sòl Là Là
 La Si Đố Si Đố Si La Sol La Sol La
 La Si Đố Si Đố Si La La Sol Mi Rê Mi
 Mi Rê Mi Rê Mi Mi# La Đô Rê Mi
 La Si Đố Đố Si La Si Si Si
 La Si Đố Đố Si La Sol La Sol La
 La Si Đố Si Đố Si La La Sol Mi Rê Mi
 Mi Rê Mi Rê Mi Mi# La Đô Si La La Sol Mi Sol La Sol Mi Sol La La

 Là Là Là Mi Rê Đô Sì Là Sòl Là Là Là Là Mi Rê Sol Rê Mi Mi
 Mi La Si La Sol Mi La Si La Mi Mi Rê Đô Sì Là Sòl Là Là
 


Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)