Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sick Enough To Die (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
 11 11 15 16 13 9 14 13
 12 11 10 11 14 14 14b 14 16
 16 15 17 16 17 14 15 13
 11 12 11 12 15 14 16 14 14b 14
 15 18 17 17 17 17
 18 18 15 18 15 18 17
 14 16 15 15 14 15 15 14 14 14 15 16
 15 18 17 17 17 17
 18 18 15 18 15 18 17
 14 16 15 15 14 15 15 14 16 15 16 14
 11 11 15 16 13 9 14 13
 12 11 10 11 14 14 14b 14 16
 16 15 17 16 17 14 15 13
 11 12 11 12 15 14 16 14 14b 14
 
Tabs: Diatonic


5 5 7 -7 6 4 -6 6
-5 5 -4 5 -6 -6 -6b -6 -7
-7 7 8 -7 8 -6 7 6
5 -5 5 -5 7 -6 -7 -6 -6b -6
7 -8 8 8 8 8
-8 -8 7 -8 7 -8 8
-6 -7 7 7 -6 7 7 -6 -6 -6 7 -7
7 -8 8 8 8 8
-8 -8 7 -8 7 -8 8
-6 -7 7 7 -6 7 7 -6 -7 7 -7 -6
5 5 7 -7 6 4 -6 6
-5 5 -4 5 -6 -6 -6b -6 -7
-7 7 8 -7 8 -6 7 6
5 -5 5 -5 7 -6 -7 -6 -6b -6

Video HarmonicaNo comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)