Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sealed With A Kiss

Tabs: Tremolo 24 Holes
11 11 13 13 16 16 14 13 12 13 11
Though we got-ta say good-bye for the sum-mer,
15 15 14 18 18 14 16 16 17 18
dar-ling, I pro-mise you this: I´ll send you
15 16 15 18 15 16 16 14 16 13 11
all my love eve-ry-day in a let - ter,
14 13 11 11
sealed with a kiss.

11 11 13 13 16 16 14 13 12 13 11
Guess, it´s gon-na be a cold lone-ly sum-mer,
15 15 14 18 18 14 16
but I´ll feel the emp-ti-ness.
16 17 18 15 16 15 18 15 16 16 14
I´ll send you all my dreams eve-ry day in a
16 13 11 14 13 11 11
let - ter, sealed with a kiss.

11 16 16 16 14 16 16
I´ll see you in the sun-light,
11 16 16 16 16 14 16
I´ll hear your voice eve-ry-where,
11 16 16 16 16 14 16 16
I´ll run to ten-der-ly hold you,
16 16 16 16 15 16 17
but dar-ling you won´t be there.

17 17 17 16 14 13 14 13 12 13 11
I don´t want to say good-bye for the sum-mer,
15 15 14 18 14 16 16 17 18 15
know-ing the love we´ll miss. So let us make
16 15 14 18 18 15 16 17 11
a plegde, to meet in Sep-tem-ber, and
11 13 11 10 11
seal it with a kiss.


11 11 13 13 16 16 14 13 12 13 11
Guess, it´s gon-na be a cold lone-ly sum-mer,
15 15 14 18 18 14 16
but I´ll feel the emp-ti-ness.
16 17 18 15 16 15 18 15 16 16 14
I´ll send you all my dreams eve-ry day in a
16 13 11 14 13 11 11
let - ter, sealed with a kiss.

14 13 11 11 14 13 11 11
Sealed with a kiss. Sealed with a kiss.
Tabs: Diatonic
 5 5 6 6 -7 -7 -6 6 -5 6 5
 7 7 -6 -8 -8 -6 -7 -7 8 -8
 7 -7 7 -8 7 -7 -7 -6 -7 6 5
 -6 6 5 5

 5 5 6 6 -7 -7 -6 6 -5 6 5
 7 7 -6 -8 -8 -6 -7
 -7 8 -8 7 -7 7 -8 7 -7 -7 -6
 -7 6 5 -6 6 5 5

 5 -7 -7 -7 -6 -7 -7
 5 -7 -7 -7 -7 -6 -7
 5 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -7
 -7 -7 -7 -7 7 -7 8

 8 8 8 -7 -6 6 -6 6 -5 6 5
 7 7 -6 -8 -6 -7 -7 8 -8 7
 -7 7 -6 -8 -8 7 -7 8 5
 5 6 5 -4 5

 5 5 6 6 -7 -7 -6 6 -5 6 5
 7 7 -6 -8 -8 -6 -7
 -7 8 -8 7 -7 7 -8 7 -7 -7 -6
 -7 6 5 -6 6 5 5

 -6 6 5 5 -6 6 5 5

Video Music:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)