Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Rolling in The Deep - Adele

Tabs: Tremolo
11 11 10 9 6 11 11 10 9 6
11 13 11 10 9 6, 6 6 9 9 8 6 6

11 11 10 9 6 6 11 11 10 9 6
11 13 11 10 9 6 6 6 9 9 8 6 6

11 11 10 9 6 6 11 11 10 9 6
11 13 11 10 9 6 6 6 9 9 8 6 6
Chorus:
9 11 11 10 9 6
6 6 11 11 10 9 6
6 6 11 11 10 9, 9 9 10 9 11 9 9

9 11 11 10 9 6
6 6 11 11 10 9 6
6 6 11 11 10 9, 9 9 10 9 11 9 9

11 13 11 13 11 14 14 14 14 14 13
13 11 13 11 14 14 14 13
11 13 11 13 11 14 14 14 14 16 13
11 11 12 12

11 13 11 13 11 14 14 14 14 14 13
13 11 13 11 14 14 14 13
11 13 11 13 11 14 14 14 14 16 13
11 11 12 12 11 11 12 11 10 9


Tabs: Diatonic
5 5 -4 4 -3" -3" 5 5 -4 4 -3"
5 6 5 -4 4 -3" -3" -3" 4 4 -3 -3" -3"
5 5 -4 4 -3" -3" 5 5 -4 4 -3"
5 6 5 -4 4 -3" -3" -3" 4 4 -3 -3" -3"

Chorus:
-3" 5 5 (-4 4) -3"
-3" 5 5 (-4 4) -3"
-3" 5 5 -4 4 4 4 -4 4 5 4 4
-3" 5 5 (-4 4) -3"
-3" 5 5 (-4 4) -3"
-3" 5 5 -4 4 5 6 5 6 5 -6 -6 -6 -6 -6 6
6 5 6 5 -6 -6 -6 6
5 6 5 6 5 -6 -6 -6 -6 -7 6
5 5 -5 -5 5 ....
5 6 5 6 5 -6 -6 -6 -6 -6 6
6 5 6 5 -6 -6 -6 6
5 6 5 6 5 -6 -6 -6 -6 -7 6
5 5 -5 -5 5 5 -5 5 -4 4

Video Harmonica:
Video Music:
Note:
 Mi Mi Rê Đô Là Mi Mi Rê Đô Là
 Mi Sol Mi Rê Đô Là Là Là Đô Đô Sì Là Là

 Mi Mi Rê Đô Là Là Mi Mi Rê Đô Là
 Mi Sol Mi Rê Đô Là Là Là Đô Đô Sì Là Là

 Mi Mi Rê Đô Là Là Mi Mi Rê Đô Là
 Mi Sol Mi Rê Đô Là Là Là Đô Đô Sì Là Là

 Đô Mi Mi Rê Đô Là
 Là Là Mi Mi Rê Đô Là
 Là Là Mi Mi Rê Đô Đô Đô Rê Đô Mi Đô Đô

 Đô Mi Mi Rê Đô Là
 Là Là Mi Mi Rê Đô Là
 Là Là Mi Mi Rê Đô Đô Đô Rê Đô Mi Đô Đô

 Mi Sol Mi Sol Mi La La La La La Sol
 Sol Mi Sol Mi La La La Sol
 Mi Sol Mi Sol Mi La La La La Si Sol
 Mi Mi Fa Fa
 Mi Sol Mi Sol Mi La La La La La Sol
 Sol Mi Sol Mi La La La Sol
 Mi Sol Mi Sol Mi La La La La Si Sol
 Mi Mi Fa Fa Mi Mi Fa Mi Rê Đô

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)