Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The Promise of The Dandelion - Jay Chou - Hen Uoc Bo Cong Anh


Tabs: Tremolo


11 12 13 13 13 13 14 16 15
15 16 18 14 13 13 18 15 17 17
15 18 17 17 17 20 17 18 17 16 15
14 16 15 18 15 15 14 17 17 15
11 12 13 13 13 13 14 16 13 18 15
15 16 18 14 13 13 18 15 17 17
15 18 17 17 17 20 17 18 17 16 15
14 16 15 18 15 15 14 17 17 15
11 13 15 17 17 20 18
18 19 16 15
17 20 19 15 15 18 17 17
11 13 15 17 17 20 18
18 19 16 15
17 20 19 15 15 18 15


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)