Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Piano Man (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo 
13 13 13 13 12 11 12 11 9
 9 9 9 9 9 9 10 10
 13 13 13 13 12 11 12 11 9
 7 7 7 12 12 12 11 9 9
 19 19 19 19 19 19 20 17 20 17 15
 15 15 15 15 15 18 18 18
 17 20 19 19 19 19 20 17 20 17 17 17
 15 15 15 17 20 17 15 15
 14 14 14 16 15 16 16
 14 14 16 15 16 14 13
 19 19 19 19
 20 17 20 17 15
 14 15 15 15 18 18
 17 17 19 19 19 19 20 17 20 17 15
 15 14 15 15 20 17 15 15

Tabs: Diatonic

6 6 6 6 -5 5 -5 5 4
its nine o-clock on a sa-turday
4 4 4 4 4 4 -4 -4
the regular crowd shuffles in
6 6 6 6 -5 5 -5 5 4
theres an old man sitting next to me
3 3 3 -5 -5 -5 5 4 4
making love to his tonic and gin
9 9 9 9 9 9 -9 8 -9 8 7
he says son can you play me a memory
7 7 7 7 7 -8 -8 -8
im not really sure how it goes
8 -9 9 9 9 9 -9 8 -9 8 8 8
but its sad and its sweet and I knew it complete
7 7 7 8 -9 8 7 7
when I wore a younger mans clothes
-6 -6 -6 -7 7 -7-7
da - da - da - de - de - d-a
-6 -6 -7 7 -7 -6 6
da - da - de - de - da - da - da
9 9 9 9
sing us a song
-9 8 -9 8 7
youre the piano man
-6 7 7 7 -8 -8
sing us a song tonight
8 8 9 9 9 9 -9 8 -9 87
well were all in the mood for a melody
7 -6 7 7 -9 8 7 7
and youve got us feeling alright.

Video:


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)