Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Past Story - Lyra Song (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
  15 18 17 17
 13 17 16
 18 15 18 17 18 15 14
 14 16 15 16 15 17 13
 18 17 20 20 17 18
 15 18 16
 15 18 17 20 17
 22 19 20 17 15
 18 15 18 15 18 16 20 17
 15 18 15 16 14 16 11
 14 13 14 18 17 20 17
 15 18 17 20 17
 22 19 20 17 15
 18 15 10 16 20 19
 15 18 15 16 14 16 11
 14 14 13 14 18 17 17 20 17
 20 17 18 16

Tabs: Diatonic

7 -8 8 8
6 8 -7
-8 7 -8 8 -8 7 -6
-6 -7 7 -7 7 8 6
-8 8 -9 -9 8 -8
7 -8 -7
7 -8 8 -9 8
-10 9 -9 8 7
-8 7 -8 7 -8 -7 -9 8
7 -8 7 -7 -6 -7 5
-6 6 -6 -8 8 -9 8
7 -8 8 -9 8
-10 9 -9 8 7
-8 7 -4 -7 -9 9
7 -8 7 -7 -6 -7 5
-6 -6 6 -6 -8 8 8 -9 8
-9 8 -8 -7

Video :

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)