Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Painted Heart - Jane Zhang [Painted Skin OST]

Tabs: Diatonic

6 6 -6 / -6 7 -7 -6 6 -4 5
5 6 -6 / -6 7 -7 6 7 -8 8
9 8 8 / -8 7 -8 / 7 -7 7 -8 7
-7 6 -6 / 5 6 -6 / -6 8 -8 7 -7 6 -6

-4 5 6 -6 / -6 7 -7 -6 6 -4 5
5 6 -6 / -6 7 -7 6 7 -8 8
9 8 8 / -8 7 -8 / 7 -7 7 -8 7
-7 6 -6 / 5 6 -6 / -6 8 -8 7 -7 6 -6

9 8 8 / -8 7 -8 / -8 9 8
9 8 8 / -8 7 -8 9 -10 -8 8
9 8 8 / -8 7 -8 / 7 -7 7 -8 7
 -7 6 -6 / 5 6 -6 / -6 8 -8 7 -7 6 -6

Tabs: Tremolo
 13 13 14 14 15 16 14 13 10 11
 11 13 14 14 15 16 13 15 18 17
 19 17 17 18 15 18 15 16 15 18 15
 16 13 14 11 13 14 14 17 18 15 16 13 14
 10 11 13 14 14 15 16 14 13 10 11
 11 13 14 14 15 16 13 15 18 17
 19 17 17 18 15 18 15 16 15 18 15
 16 13 14 11 13 14 14 17 18 15 16 13 14
 19 17 17 18 15 18 18 19 17
 19 17 17 18 15 18 19 22 18 17
 19 17 17 18 15 18 15 16 15 18 15
 16 13 14 11 13 14 14 17 18 15 16 13 14

Video:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)