Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Nơi tình yêu bắt đầu - Bùi Anh Tuấn

Harmonica Tabs - Nơi tình yêu bắt đầu - Bùi Anh Tuấn

Tabs: Tremolo

17 17 17 20 17 15 14
17 18 18 17 18 15 15 15 15 18 18 18 13 17

17 17 17 20 17 15 14
17 18 18 19 22 19 17 14 16 15
17 18 15 16 13 16 14
17 17 17 20 17 15 14
17 18 18 17 18 15 15 15 15 18 18 18 14 17
 17 17 17 20 17 15 14
17 18 18 19 22 19 17 14 16 15 17 18
15 16 13 16 15 14

Chorus:

14 14 16 15 18 17
14 17 18 14 18 18 15 16 14 14 14 16 15 18 17
14 17 18 18 19 22 19 18 17 14 14 16 15 18 17
14 17 18 14 18 18 15 16 14 14 14 16 15 18 17
14 17 18 15 18 15 16 13 14

Tabs: Tremolo (tone thấp)

11 11 11 12 11 9 6, 11 10 10 11 10
9 9 9 9 10 10 10 7 11 
11 11 11 12 11 9 6 , 11 10 10 13 14 13 11
6 8 9 , 11 10 9 8 7 8 6

11 11 11 12 11 9 6, 11 10 10 11 10
9 9 9 9 10 10 10 7 11
11 11 11 12 11 9 6, 11 10 10 13 14 13 11
6 8 9 11 10, 9 8 7 8 9 6

6 6 8 9 10 11 , 6 11 10
6 10 10 9 8 6
6 6 8 9 10 11, 6 11 10
10 13 14 13 10 11

6 6 8 9 10 11 , 6 11 10
6 10 10 9 8 6
6 6 8 9 10 11, 6 11 10
9 10 9 8 7 6

Tabs: Diatonic

 8 8 8 -9 8 7 -6
 8 -8 -8 8 -8 7 7 7 7 -8 -8 -8 6 8
 8 8 8 -9 8 7 -6
 8 -8 -8 9 -10 9 8 -6 -7 7
 8 -8 7 -7 6 -7 -6
 8 8 8 -9 8 7 -6
 8 -8 -8 8 -8 7 7 7 7 -8 -8 -8 -6 8
 8 8 8 -9 8 7 -6
 8 -8 -8 9 -10 9 8 -6 -7 7 8 -8
 7 -7 6 -7 7 -6

 -6 -6 -7 7 -8 8
 -6 8 -8 -6 -8 -8 7 -7 -6 -6 -6 -7 7 -8 8
 -6 8 -8 -8 9 -10 9 -8 8 -6 -6 -7 7 -8 8
 -6 8 -8 -6 -8 -8 7 -7 -6 -6 -6 -7 7 -8 8
 -6 8 -8 7 -8 7 -7 6 -6

Video for Diatonic Harmonica Sheet Music:
Harmonica Tabs - Nơi tình yêu bắt đầu

Harmonica Tabs - Nơi tình yêu bắt đầu

Harmonica Tabs - Nơi tình yêu bắt đầu

Harmonica Tabs - Nơi tình yêu bắt đầu

Note: Tone thấp 

 Mi Mi Mi Fa Mi Đô Là Mi Rê Rê Mi Rê
 Đô Đô Đô Đô Rê Rê Rê Sòl Mi
 Mi Mi Mi Fa Mi Đô Là Mi Rê Rê Sol La Sol Mi
 Là Sì Đô Mi Rê Đô Sì Sòl Sì Là
 Mi Mi Mi Fa Mi Đô Là Mi Rê Rê Mi Rê
 Đô Đô Đô Đô Rê Rê Rê Sòl Mi
 Mi Mi Mi Fa Mi Đô Là Mi Rê Rê Sol La Sol Mi
 Là Sì Đô Mi Rê Đô Sì Sòl Sì Đô Là
 Là Là Sì Đô Rê Mi Là Mi Rê
 Là Rê Rê Đô Sì Là
 Là Là Sì Đô Rê Mi Là Mi Rê
 Rê Sol La Sol Rê Mi
 Là Là Sì Đô Rê Mi Là Mi Rê
 Là Rê Rê Đô Sì Là
 Là Là Sì Đô Rê Mi Là Mi Rê
 Đô Rê Đô Sì Sòl Là

Note: Tone cao

 Mí Mí Mí Fá Mí Đố La
 Mí Rế Rế Mí Rế Đố Đố Đố Đố Rế Rế Rế Sol
 Mí Mí Mí Fá Mí Đố La
 Mí Rế Rế Sól Lá Sól Mí La Si Đố
 Mí Rế Đố Si Sol Si La
 Mí Mí Mí Fá Mí Đố La
 Mí Rế Rế Mí Rế Đố Đố Đố Đố Rế Rế Rế La Mí
 Mí Mí Mí Fá Mí Đố La
 Mí Rế Rế Sól Lá Sól Mí La Si Đố Mí Rế
 Đố Si Sol Si Đố La

 La La Si Đố Rế Mí
 La Mí Rế La Rế Rế Đố Si La La La Si Đố Rế Mí
 La Mí Rế Rế Sól Lá Sól Rế Mí La La Si Đố Rế Mí
 La Mí Rế La Rế Rế Đố Si La La La Si Đố Rế Mí
 La Mí Rế Đố Rế Đố Si Sol La

Update: Đây là bài viết đạt kỷ lục về lượt view trên The HarmonicaTab của chúng tôi. Từ bản cover này cộng đồng harmonica Việt Nam đã có thêm rất nhiều bạn tham gia chơi kèn harmonica trên toàn quốc, trong tương lai chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều bản cover hay hơn nữa để mọi người biết nhiều thêm đến loại nhạc cụ tuyệt vời này.

Video for Tremolo HarmonicaNo comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)