Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngày Mai Em Đi

Tabs: Tremolo
10 10 10 10 10 9 8 9 10 11 13
10 10 10 10 10 9 8 9 10 11 14
12 12 12 12 12 11 10 11 12 16
14 15 16 16 14 14 13 13

10 10 10 10 10 9 8 9 10 11 13
10 10 10 10 10 9 8 9 10 11 14
12 12 12 12 12 11 10 11 12 16
14 15 16 16 14 16 15 18


Chorus:
13 18 18 18 15 18 17 

18 18 18 15 18 13
13 15 16 16 14 14 

13 11 10 11 13
9 13 12 12 11 10 9 

11 13 11 9
11 10 10 9 10 11 12 13

13 18 18 18 15 18 17 

18 18 18 15 18 13
13 15 16 16 14 14 

13 11 10 11 13
9 13 12 12 11 10 9 

11 13 11 9
11 10 10 9 9 7 7 11 10 

9 9

Tabs: Diatonic
  -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 4 -4 5 6
 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 4 -4 5 -6
 -5 -5 -5 -5 -5 5 -4 5 -5 -7
 -6 7 -7 -7 -6 -6 6 6
 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 4 -4 5 6
 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 4 -4 5 -6
 -5 -5 -5 -5 -5 5 -4 5 -5 -7
 -6 7 -7 -7 -6 -7 7 -8

 6 -8 -8 -8 7 -8 8
 -8 -8 -8 7 -8 6
 6 7 -7 -7 -6 -6
 6 5 -4 5 6
 4 6 -5 -5 5 -4 4
 5 6 5 4
 5 -4 -4 4 -4 5 -5 6
 6 -8 -8 -8 7 -8 8
 -8 -8 -8 7 -8 6
 6 7 -7 -7 -6 -6
 6 5 -4 5 6
 4 6 -5 -5 5 -4 4
 5 6 5 4
 5 -4 -4 4 4 -2 -2 5 -4
 4 4


Video:


Note:
 Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Đô Rê Mi Sol
 Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Đô Rê Mi La
 Fa Fa Fa Fa Fa Mi Rê Mi Fa Si
 La Đố Si Si La La Sol Sol
 Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Đô Rê Mi Sol
 Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Đô Rê Mi La
 Fa Fa Fa Fa Fa Mi Rê Mi Fa Si
 La Đố Si Si La Si Đố Rế

 Sol Rế Rế Rế Đố Rế Mí
 Rế Rế Rế Đố Rế Sol
 Sol Đố Si Si La La
 Sol Mi Rê Mi Sol
 Đô Sol Fa Fa Mi Rê Đô
 Mi Sol Mi Đô
 Mi Rê Rê Đô Rê Mi Fa Sol
 Sol Rế Rế Rế Đố Rế Mí
 Rế Rế Rế Đố Rế Sol
 Sol Đố Si Si La La
 Sol Mi Rê Mi Sol
 Đô Sol Fa Fa Mi Rê Đô
 Mi Sol Mi Đô
 Mi Rê Rê Đô Đô Sòl Sòl Mi Rê
 Đô Đô

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)