Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Một Trái Tim , Một Tình Yêu - Sỹ Đan

Tabs: Tremolo
Cảm âm bởi: xjtrum41 - Harmonica4u 
11 12 13 , 12 11 12 13 14 13
14 14 14 13 12 13 11 10
13 15 16 15 , 14 14 15 18 13
13 14 13 14 15 14 18

15 14 15 18 17
15 16 14 16 15 18
14 12 14 , 16 15 16 15 18 13
15 14 15 18 17 , 15 16 14 16 15 18
14 16 15 , 14 16 15 18

Chorus:
16 15 18 17 , 13 20 17 18
17 20 17 18 15
15 16 17 16 14

16 15 18 17 , 14 13 14 17 18
20 17 18 16 15
14 16 15 , 14 17 18 15 15

Lời 2 :
Màu biển xanh, màu tình em với anh
Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển
Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình anh
Và đời em luôn cứ mang tình anh

11 12 13 , 11 12 13 14 13
13 14 15 15 14 , 13 14 15 18 13
13 13 17 17 17 18 17 13 18
14 16 15 , 15 15 15 14 18

Tiếp tục như phần 1 -> hết


Tabs: Diatonic

  5 -5 6 -5 5 -5 6 -6 6
 -6 -6 -6 6 -5 6 5 -4
 6 7 -7 7 -6 -6 7 -8 6
 6 -6 6 -6 7 -6 -8


 7 -6 7 -8 8
 7 -7 -6 -7 7 -8
 -6 -5 -6 -7 7 -7 7 -8 6
 7 -6 7 -8 8 7 -7 -6 -7 7 -8
 -6 -7 7 -6 -7 7 -8


Chorus:
 -7 7 -8 8 6 -9 8 -8
 8 -9 8 -8 7
 7 -7 8 -7 -6


 -7 7 -8 8 -6 6 -6 8 -8
 -9 8 -8 -7 7
 -6 -7 7 -6 8 -8 7 7


 Lời 2 :
Màu biển xanh, màu tình em với anh
Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển
Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình anh
Và đời em luôn cứ mang tình anh
 5 -5 6 5 -5 6 -6 6
 6 -6 7 7 -6 6 -6 7 -8 6
 6 6 8 8 8 -8 8 6 -8
 -6 -7 7 7 7 7 -6 -8


Tiếp tục như phần 1 -> hết

 Video Music:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)