Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Love Paradise - Kelly Chan

Harmonica Tabs - Love Paradise - Kelly Chan

Tabs: Diatonic

7 7 -7 5 -5 6 6 6 6 -6 -7 7
7 7 -7 -6 6 6 6 7 6 5 -5 6 -4
6 6 -6 5 -5 6 6 6 6 -6 -7 7
6 7 -8 8 -8 7 -8 8 -8 7 8 8 -8 -8

Chorus:

6 -9 8 6 -9 8 5 -8 -8 5 -8 7
7 9 -9 -9 8 -9 8 7 7 -6 -8 -8 8 8
-8 -9 8 6 -9 8 5 -8 -8 8 -8 -8 7
-7 -6 -9 -9 9 8 -8 -6 6 -8 -8 8 7
6 6 -6 7 7 7-7 -7 7

Tabs: Tremolo

 15 15 16 11 12 13 13 13 13 14 16 15
 15 15 16 14 13 13 13 15 13 11 12 13 10
 13 13 14 11 12 13 13 13 13 14 16 15
 13 15 18 17 18 15 18 17 18 15 17 17 18 18

 13 20 17 13 20 17 11 18 18 11 18 15
 15 19 20 20 17 20 17 15 15 14 18 18 17 17
 18 20 17 13 20 17 11 18 18 17 18 18 15
 16 14 20 20 19 17 18 14 13 18 18 17 15
 13 13 14 15 15 15 16 16 15

Video Music


Harmonica


Sheet Music:

Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)