Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lonely Shepherd (Einsamer Hirte) - Gheorghe Zamfir

Composed by James Last

Tabs: Diatonic
-6 6 -6 -6 6 -6
-4 -4 5 5 -5 -5 -6 -8 7 -8
7 -7 7 6 -6
-4 -4 5 5 -5 -5 -6 -8 7 -8
7 -7 7 6 -6
-6 6 -5 -5 -8 7 -7 -7 6 -5 5 5
7 -7 -6 -6 -6 6 -5 -5
-9 8 -8 -8 7 6 -6

Tabs: Tremolo
  14 13 14 14 13 14
 10 10 11 11 12 12 14 18 15 18
 15 16 15 13 14
 10 10 11 11 12 12 14 18 15 18
 15 16 15 13 14
 14 13 12 12 18 15 16 16 13 12 11 11
 15 16 14 14 14 13 12 12
 20 17 18 18 15 13 14

Tabs Full: Click Here

Video:

Sheet Music: update
Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)