Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lemon Tree

Tabs: Tremolo

10 11 11 14 14 14 10 10 13
I’m sit-ting here in a bo-ring room
10 11 11 11 11 11 10 9 9 10 10 11
It’s just an-oth-er rai-ny Sun-day af-ter-noon
10 11 11 11 14 14 14 10 10 10 13
I’m wast-ing my time, I got noth-ing to do
9 10 10 9 10 9 10 10 10 11
I’m hang-ing a-round, I’m wait-ing for you
13 10 10 10 9 10 11 10 11 10 9 7
But no-thing ev-er hap-pens - And I won-der

10 11 11 11 14 10 10 13
I’m driv-ing a-round in my car
10 11 11 11 11 10 10 10 10 11
I’m driv-ing too fast, I’m driv-ing too far
10 11 11 14 15 16 13 11
I’d like to change my point of view
9 10 9 10 10 9 10 10 10 11
I feel so lone-ly, I’m wait-ing for you
13 10 10 10 9 10 11 10 11 10 9 7
But noth-ing ev-er hap-pens - And I won-der

(Chorus)
8 11 12 13 11 13 14 10
I won-der how, I won-der why
9 9 9 9 9 9 9 10 11 13 11
Yes-ter-day you told me `bout the blue blue sky
11 10 9 9 9 10
And all that I can see
9 9 9 9 9 10 11 11
is just a yel-low le-mon tree
8 11 11 12 13 13 14 10
I’m turn-ing my head - Up and down
8 9 9 9 9 9 9
I’m turn-ing, turn-ing, turn-ing,
9 10 11 11 13 11
turn-ing, turn-ing a-round
13 13 12 12 11 11
And all that I can see
9 10 10 10 9 11 9 10
is just an-oth-er le-mon tree

(Interlude)
13 11 11 12 13 12 11 14 11
Dab da da da dab di dap da
11 12 13 12 11 14 11
da da da da pn di dap
10 11 10 9 8 8
da dap di dn di da

1 comment:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)