Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Khat Vong Tuoi Tre (Tremolo - Diatonic)

Khát Vọng Tuổi Trẻ 
 Note / Tabs: Tremolo 1

Là là mi mi rê rê đô sì là là
6 6 11 11 10 10 9 8 6 6
Là là rê rê rê đô sì là mi mi
6 6 10 10 10 9 8 6 11 11
La đố_si la sol la là
14 15_16 14 13 14 6
La đố_si la sol la là
14 15_16 14 13 14 6
Là là đô rê mi rê mi sol mi la_la
6 6 9 10 11 10 11 13 11 14_14
La la la mí mí la la rế rế
14 14 14 17 17 14 14 18 18
Sol sol la si sol sol sol mi si la la_la
13 13 14 16 13 13 13 11 16 14 14_14
La la la mí mí la la rế rế
14 14 14 17 14 14 18 18
Sol sol sol la si sol sol sol mi si la la_la...là
13 13 13 14 16 13 13 13 11 16 14 14_14...6

Tabs: Tremolo 2
 10 10 14 14 13 12 11 10 10
 10 10 13 13 13 12 11 10 14
 18 20 17 18 15 18 10
 18 20 17 18 15 18 10
 10 10 13 13 14 13 14 15 14 18
 10 10 10 14 14 10 10 13 13
 9 9 9 10 17 9 9 9 6 11 10 10
 10 10 14 14 10 10 13 13
 9 9 9 10 17 9 9 9 6 11 10 10

Tabs: Diatonic (Từ Midi)


 -4 -4 , -6 -6 , +6 -5 +5 -4 -4
-4 -4 , +6 +6 , +6 -5 +5 -4 -6
-8 -9 +8 -8 , +7 -8 -4
-8 -9 +8 -8 ,+7 -8 -4
-4 -4 , +6 +6 , -6 +6 -6 +7 , -6 -8

-4 -4 , -4 -6 , -6 -4 -4 , +6 +6
+4 +4 +4 -4 +8 +4 +4 , +4 -3'' +5 , -4 -4
-4 -4 -6 , -6 -4 -4 ,+6 +6
+4 +4 +4 -4 +8 +4 +4  , +4 -3'' +5 , -4 -4

Video:

Sheet Music: Update
Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)