Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - It's Okay Even If It Hurts - Seohyun (SNSD)

Tab: Tremolo
11 10 11 10 7 , 11 11 10 10
10 9 10 9 5 , 8 10 9 9

11 10 11 10 7 , 14 13 11 10 9
9 8 9 8 9 , 11 10 , 9 9

9 10 11 14 16 13 , 12 11 10 9 11
12 11 10 9 10 13 13 12 11
9 10 11 14 16 13 , 12 11 10 9 11
11 10 11 10 7 , 11 11 10 10

9 10 11 14 14 14 , 11 9 10 9 10
9 10 11 14 14 14 , 14 16 15 18 13 11
9 10 11 14 14 14 , 16 15 16 14 13
9 10 11 14 16 15 14 15 18 18

15 18 17 17 17 17 ,17 15 18 16 14 13
11 13 14 14 14 14 , 17 18 15 16 15 11
9 11 11 11 , 16 15 16 18 13
10 11 12 11 9 6 9 , 8 9

Tabs: Diatonic
  5 -4 5 -4 -2 5 5 -4 -4
 -4 4 -4 4 2 -3 -4 4 4
 5 -4 5 -4 -2 -6 6 5 -4 4
 4 -3 4 -3 4 5 -4 4 4
 4 -4 5 -6 -7 6 -5 5 -4 4 5
 -5 5 -4 4 -4 6 6 -5 5
 4 -4 5 -6 -7 6 -5 5 -4 4 5
 5 -4 5 -4 -2 5 5 -4 -4
 4 -4 5 -6 -6 -6 5 4 -4 4 -4
 4 -4 5 -6 -6 -6 -6 -7 7 -8 6 5
 4 -4 5 -6 -6 -6 -7 7 -7 -6 6
 4 -4 5 -6 -7 7 -6 7 -8 -8
 7 -8 8 8 8 8 7 -8 -7 -6 6
 5 6 -6 -6 -6 -6 8 -8 7 -7 7 5
 4 5 5 5 -7 7 -7 -8 6
 -4 5 -5 5 4 -2 4 -3 4

Video:

Sheet Music: Update
Note:
  Mi Rê Mi Rê Sòl Mi Mi Rê Rê
 Rê Đô Rê Đô Mì Sì Rê Đô Đô
 Mi Rê Mi Rê Sòl La Sol Mi Rê Đô
 Đô Sì Đô Sì Đô Mi Rê Đô Đô
 Đô Rê Mi La Si Sol Fa Mi Rê Đô Mi
 Fa Mi Rê Đô Rê Sol Sol Fa Mi
 Đô Rê Mi La Si Sol Fa Mi Rê Đô Mi
 Mi Rê Mi Rê Sòl Mi Mi Rê Rê
 Đô Rê Mi La La La Mi Đô Rê Đô Rê
 Đô Rê Mi La La La La Si Đố Rế Sol Mi
 Đô Rê Mi La La La Si Đố Si La Sol
 Đô Rê Mi La Si Đố La Đố Rế Rế
 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Đố Rế Si La Sol
 Mi Sol La La La La Mí Rế Đố Si Đố Mi
 Đô Mi Mi Mi Si Đố Si Rế Sol
 Rê Mi Fa Mi Đô Là Đô Sì Đô
Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)