Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - I Only Care About You - 時の流れに身をま - Teresa Teng

Tabs: Tremolo

11 11 11 10 11 13 13
14 14 13 11, 14 13
15 15 15 14 18/ 15 13
14 14 14 15 14/ 13 11 10

11 11 11 10 11/13 13
14 14 13 11/ 14 13
15 15 15 14 18/15 13
14 14 14 15 14/ 17 18

Chorus
13 15 18 17/ 18 15 16 15/ 16 14 13 14
15 18 17 18 15 16 15 16 11 13 14
14 13 14 15 15/ 15 18 17 20 18 17 15
14 14 20/ 17 18 15 20/ 17 18 15 18
17 18 15/ 15 18 17/ 17 22 19 17 18 15
13 15 17 19 22 17 18 15/ 14 15 15/18 15

Tabs: Diatonic

 5 5 5 -4 5 6 6
 -6 -6 6 5 -6 6
 7 7 7 -6 -8 7 6
 -6 -6 -6 7 -6 6 5 -4
 5 5 5 -4 5 6 6
 -6 -6 6 5 -6 6
 7 7 7 -6 -8 7 6
 -6 -6 -6 7 -6 8 -8

 6 7 -8 8 -8 7 -7 7 -7 -6 6 -6
 7 -8 8 -8 7 -7 7 -7 5 6 -6
 -6 6 -6 7 7 7 -8 8 -9 -8 8 7
 -6 -6 -9 8 -8 7 -9 8 -8 7 -8
 8 -8 7 7 -8 8 8 -10 9 8 -8 7
 6 7 8 9 -10 8 -8 7 -6 7 7 -8 7

Video:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)