Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hotel California (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo 
 17 17 17 18 18 18 17 17 17 18 18 18
 17 17 18 18 18 17 17 17 17 18 18 18 15 14
 17 20 17 18 15 15 17 15 18 17 17 18 15 15
 16 18 18 18 18 18 15 18 15 18
 15 17 17 17 18 18 17
 17 17 20 17 17 20 17
 16 17 17 17 18 18
 13 18 18 18 15 18 18 17
 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 15 14
 17 17 17 18 15 18 17 14 13 17 18 15 15
 18 18 15 18 18 15 18 15 18
 18 17 18 17 19 18
 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 17 17
 17 17 17 18 18 17 17 17 18 18
 15 18 18 15 15
 17 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 17 17
 18 17 17 18 18 18 17 17 18 18
 18 20 20 17 17 18 20 20 17 17
 17 17 17 17 17 17

Tabs: Diatonic


8 8 8 -8 -8 -8 8 8 8 -8 -8 -8
On a dark des-ert high-way, Cool wind in my hair
8 8 -8 -8 -8 8 8 8 8 -8 -8 -8 7 -6
Warm smell of co-li-tas, Ris-ing up through the air--
8 -9 8 -8 7 7 8 7 -8 8 8 -8 7 7
Up a-head in the dis-tance I saw a shim-mer-ing light
-7 -8 -8 -8 -8 -8 7 -8 7 -8
My head grew hea-vy,and my sight grew dim
7 8 8 8 -8 -8 8
I had to stop for the night
8 8 -9 8 8 -9 8
There she stood in the door-way
-7 8 8 8 -8 -8
I heard the mis-sion bell
6 -8 -8 -8 7 -8 -8 8
And I was think-ing to my-self
8 8 8 8 8 8 8 -8 -8 -8 7 -6
This could be Hea-ven or this could be Hell--
8 8 8 -8 7 -8 8 -6 6 8 -8 7 7
Then she lit up a can-dle And she showed me the way
-8 -8 7 -8 -8 7 -8 7 -8
There were voi-ces down the cor-ri-dor
-8 8 -8 8 9 -8
I thought I heard them say

Chorus :
-9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 9 -9 -9 8 8
Wel-come to the Ho-tel Cal--i-for--nia
8 8 8 -8 -8 8 8 8 -8 -8
Such a love-ly place, Such a love-ly place (background)
7 -8 -8 7 7
Such a love-ly face
8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 9 -9 -9 8 8
Plen-ty of room at the Ho-tel Cal-i-for--nia
-8 8 8 -8 -8 -8 8 8 -8 -8
An-y time of year,An-y time of year (background)
-8 -9 -9 8 8 -8 -9 -9 8 8
You can find it here You can find it here

next verses the same except fo the last line

8 8 8 8 8 8
But you can nev-er leave

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)