Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hoang Mang - Hồ Quỳnh Hương

Tabs: Tremolo
11 10 11/ 10 9 10
10 9 8 9 8 8 6 8
11 10 11/ 10 9 10/ 13 11 13 10 11

11 12 11 12 13 14/
10 11 11 11 13 9
10 9 10/ 10 9 10 11 11 (14 16)

Chorus:
11 12 11 15 15 14 14 16 16 13
13 14 14 12 12 13 13 11
11 12 / 11 12 13 14
14 14b 14b 14b 14 16

11 12 11 15 15 14 14 16 16 13
13 14 14 12 12 13 13 11
11 12 / 11 12 13 14
14 14b 14b 14b 14 16
15 14.....
Tabs: Diatonic

 5 -4 5 -4 4 -4
 -4 4 -3 4 -3 -3 -3n -3
 5 -4 5 -4 4 -4 6 5 6 -4 5

 5 -5 5 -5 6 -6
 -4 5 5 5 6 4
 -4 4 -4 -4 4 -4 5 5 (-6 -7)
Chorus:
 5 -5 5 7 7 -6 -6 -7 -7 6
 6 -6 -6 -5 -5 6 6 5
 5 -5 5 -5 6 -6
 -6 -6b -6b -6b -6 -7

 5 -5 5 7 7 -6 -6 -7 -7 6
 6 -6 -6 -5 -5 6 6 5
 5 -5 5 -5 6 -6
 -6 -6b -6b -6b -6 -7
 7 -6

Video Harmonica:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)