Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hãy Đến Với Những Con Người Việt Nam Tôi

Tabs: Tremolo
5 5 4 7 7 7 6 7
7 6 8 9 9 8 6 5
5 5 4 4 6 9 8
8 9 10 11 10 5 7 7

5 5 4 7 7 7 6 7
7 6 8 9 9 8 6 5
5 5 4 4 6 9 8
8 9 10 11 10 9 9 9

Chorus :
11 11 11 11 9 7 5 10 10
10 10 9 8 6 8 6 7
11 11 11 11 9 7 5 10 10
10 10 9 8 8 9 10 11
11 11 11 11 14 14 12 12
10 10 10 10 13 13 11 11
11 11 11 11 14 14 12 12
10 10 10 10 10 9 8 9
 Tabs: Diatonic

 2 2 -2'' -2 -2 -2 -3" -2
 -2 -3n -3 4 4 -3 -3n 2
 2 2 -2'' -2'' -3" 4 -3
 -3 4 -4 5 -4 2 -2 -2
 2 2 -2'' -2 -2 -2 -3" -2
 -2 -3" -3 4 4 -3 -3" 2
 2 2 -2'' -2'' -3" 4 -3
 -3 4 -4 5 -4 4 4 4

 5 5 5 5 4 -2 2 -4 -4
 -4 -4 4 -3 -3" -3 -3" -2
 5 5 5 5 4 -2 2 -4 -4
 -4 -4 4 -3 -3 4 -4 5
 5 5 5 5 -6 -6 -5 -5
 -4 -4 -4 -4 6 6 5 5
 5 5 5 5 -6 -6 -5 -5
 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 4

Video Harmonica:

Video Music:

Sheet Music
Note:
  Mì Mì Fà Sòl Sòl Sòl Là Sòl
 Sòl Là Sì Đô Đô Sì Là Mì
 Mì Mì Fà Fà Là Đô Sì
 Sì Đô Rê Mi Rê Mì Sòl Sòl
 Mì Mì Fà Sòl Sòl Sòl Là Sòl
 Sòl Là Sì Đô Đô Sì Là Mì
 Mì Mì Fà Fà Là Đô Sì
 Sì Đô Rê Mi Rê Đô Đô Đô

 Mi Mi Mi Mi Đô Sòl Mì Rê Rê
 Rê Rê Đô Sì Là Sì Là Sòl
 Mi Mi Mi Mi Đô Sòl Mì Rê Rê
 Rê Rê Đô Sì Sì Đô Rê Mi
 Mi Mi Mi Mi La La Fa Fa
 Rê Rê Rê Rê Sol Sol Mi Mi
 Mi Mi Mi Mi La La Fa Fa
 Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)