Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Halo

Beyoncé - Halo 
Tabs: Tremolo

 13 17 17 17 18 17 20
 14 18 18 18 18 17 15 16 14
 13 15 15 15 15 15 15 15 18 15
 13 15 15 15 15 15 12 11
 13 17 17 17 17 17 18 20 17 18 15
 18 15 18 15 18 15 17 15 15 16 14
 15 15 15 15 15 15 15 18 15
 13 15 15 15 15 18 15
 15 19 19 19 19 22 19
 11 11 13 13 13 13 15 15 16 14
 11 12 13 13 11 9 10
 11 12 13 13 13 13 13 16 15 18 17
 15 15 15 15 15 15 18

 15 15 18 18 18 17 15 15 14
 15 15 15 15 15 15 15 14 12 11
 13 15 15 15 15 16 15
 13 15 15 15 15 15 15 18
 15 18 15 18 15 19 18 15 16 14
 15 15 15 15 15 15 15 14 12 11
 13 15 15 15 16 15

Tabs: Diatonic


6 8 8 8 -8 8 -9
Re-mem-ber those walls I built?
-6 -8 -8 -8 -8 8 7 -7 -6
Well, ba-by they're tu-m-bling do-wn.
6 7 7 7 7 7 7 7 -8 7
And they did-n't e-ven put a fig-ht.
6 7 7 7 7 7 -5 5
They did-n't e-ven make a sound.

6 8 8 8 8 8 -8 -9 8 -8 7
I found a way to let you i-------n.
-8 7 -8 7 -8 7 8 7 7 -7 -6
But I ne-ver rea-lly had a d-ou-bt.
7 7 7 7 7 7 7 -8 7
Stan-ding in the light of your ha-lo.
6 7 7 7 7 -8 7
I got my an-gel no-w.

7 9 9 9 9 -10 9
It's like I've been a-wake-ned.
5 5 6 6 6 6 7 7 -7 -6
E-very rule I had you break-i-----n'.
5 -5 6 6 5 4 -4
It's the risk that I'm ta-kin'.
5 -5 6 6 6 6 6 -7 7 -8 8
I ain't ne-ver gon-na shut you o-u--t.

7 7 7 7 7 7 -8
E-very-where I'm look-ing now.
7 7 -8 -8 -8 8 7 7 -6
I'm sur-roun-ded by your em-bra-ce.
7 7 7 7 7 7 7 -6 -5 5
Ba-by, I can see your ha-l----o.
6 7 7 7 7 -7 7
You know you're my sav-ing grace.

6 7 7 7 7 7 7 -8
You're e-very-thing I need and more.
7 -8 7 -8 7 9 -8 7 -7 -6
It's writ-ten all o-ver your f-a-ce.
7 7 7 7 7 7 7 -6 -5 5
Ba-by, I can see your ha-l----o.
6 7 7 7 -7 7
Pray it won't fade a-way.

Video:

Sheet Music: update
Midi: update


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)