Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The Godfather - Speak Softly Love (main theme)

Tabs: Diatonic

5 -6 7 -7 -6 7 -6 -7 -6 -5 6 5
5 -6 7 -7 -6 7 -6 -7 -6 -5 5 -5
-4 -5 -6 -7 -8 7 -7 6
5 6 -5 -5 5 6 -5 -5 5 -7 7 -6
-6 -6 6 6 -7 -6 -5 5
5 6 4 -4 -4 -5 -4 5
5 -6 7 -7 -6 7 -6 -7 -6 -5 6 5

Tabs: Tremolo

 11 14 15 16 14 15 14 16 14 12 13 11
 11 14 15 16 14 15 14 16 14 12 11 12
 10 12 14 16 18 15 16 13
 11 13 12 12 11 13 12 12 11 16 15 14
 14 14 13 13 16 14 12 11
 11 13 9 10 10 12 10 11
 11 14 15 16 14 15 14 16 14 12 13 11

Video: Harmonica

Video Music:
Sheet Music: 
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)