Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The First Moment (Tremolo + Diatonic)

Tabs: Tremolo
11 12 13 11 10 13 13
9 8 9 14 13
14 16 15 14 13 15 15
14 16 15 18 17 18

11 12 13 12-11-10 13 13
9 8 9 13-14 13
14 16 15 14 13 15 15
14 15 16 15 1511 11 12 13 14 13 10 10
12 11 12 11 9
9 8 9 10 11
6 10 11 12 14 13

11 11 12 13 14 13 10 10
9 12 11 12 11 9
7 12 11 10 9 10

13 16 15
12 16 15
11 13 15 17 17 20 18
15 18 18 18 17 18 15
14 15 15 15 18 18

13 16 15
12 16 15
11 13 15 18 17 17 20 18
15 18 18 18 19 19
15 15 16 15
Tabs: Diatonic
 5 -5 6 5 -4 6 6
 4 -3 4 -6 6
 -6 -7 7 -6 6 7 7
 -6 -7 7 -8 8 -8

 5 -5 6 -5 5 -4 6 6
 4 -3 4 6 -6 6
 -6 -7 7 -6 6 7 7
 -6 7 -7 7 7

 5 5 -5 6 -6 6 -4 -4
 -5 5 -5 5 4
 4 -3 4 -4 5
 -3" -4 5 -5 -6 6

 5 5 -5 6 -6 6 -4 -4
 4 -5 5 -5 5 4
 -2 -5 5 -4 4 -4

 6 -7 7
 -5 -7 7
 5 6 7 8 8 -9 -8
 7 -8 -8 -8 8 -8 7
 -6 7 7 7 -8 -8

 6 -7 7
 -5 -7 7
 5 6 7 -8 8 8 -9 -8
 7 -8 -8 -8 9 9
 7 7 -7 7

Video Harmonica
Note:
 Mi Fa Sol Mi Rê Sol Sol
 Đô Sì Đô La Sol
 La Si Đố La Sol Đố Đố
 La Si Đố Rế Mí Rế

 Mi Fa Sol Fa Mi Rê Sol Sol
 Đô Sì Đô Sol La Sol
 La Si Đố La Sol Đố Đố
 La Đố Si Đố Đố

 Mi Mi Fa Sol La Sol Rê Rê
 Fa Mi Fa Mi Đô
 Đô Sì Đô Rê Mi
 Là Rê Mi Fa La Sol

 Mi Mi Fa Sol La Sol Rê Rê
 Đô Fa Mi Fa Mi Đô
 Sòl Fa Mi Rê Đô Rê

 Sol Si Đố
 Fa Si Đố
 Mi Sol Đố Mí Mí Fá Rế
 Đố Rế Rế Rế Mí Rế Đố
 La Đố Đố Đố Rế Rế

 Sol Si Đố
 Fa Si Đố
 Mi Sol Đố Rế Mí Mí Fá Rế
 Đố Rế Rế Rế Sól Sól

 Đố Đố Si Đố

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)