Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Em Trong Mat Toi

Em Trong Mắt Tôi!
Cảm âm bởi: dangvanan14 - Harmonica4u
 

Tabs: Tremolo
15 16 15 16 15 18
16 14 16 14 16 15 13
15 18
15 16 15 16 15 18
16 14 16 14 16 15 14
15 18
17 18 18 18 18 15
16 14 14 14 14 13
13 15 14 14 13 14 15 18 13
13 13 14 15 14 15 14
16 14 16 13
15 14 14 13 14 15 18 18

15 15 19 18 15 14 15 18
15 15 15 19 15 15 14 15 18 15 15 14
14 16 15 13
14 16 15 14
14 16 15 13
14 16 15 14
15 16 15 16 15 15
15 16 15 16 13 12

15 15 18 18 15 15 18 18 15 15 18 18
15 15 18 18 15 15 18 18 15 15 15
15 15 18 18 15 15 18 18 15 15 18 18
15 15 15 / 14 15 16

Tabs: Diatonic
 7 -7 7 -7 7 -8
 -7 -6 -7 -6 -7 7 6
 7 -8
 7 -7 7 -7 7 -8
 -7 -6 -7 -6 -7 7 -6
 7 -8
 8 -8 -8 -8 -8 7
 -7 -6 -6 -6 -6 6
 6 7 -6 -6 6 -6 7 -8 6
 6 6 -6 7 -6 7 -6
 -7 -6 -7 6
 7 -6 -6 6 -6 7 -8 -8

 7 7 9 -8 7 -6 7 -8
 7 7 7 9 7 7 -6 7 -8 7 7 -6
 -6 -7 7 6
 -6 -7 7 -6
 -6 -7 7 6
 -6 -7 7 -6
 7 -7 7 -7 7 7
 7 -7 7 -7 6 -5

 7 7 -8 -8 7 7 -8 -8 7 7 -8 -8
 7 7 -8 -8 7 7 -8 -8 7 7 7
 7 7 -8 -8 7 7 -8 -8 7 7 -8 -8
 7 7 7 / -6 7 -7

Video:

Sheet Music: update 
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)