Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dem Thay Ta La Thac Do - Trinh Cong Son - I prove a nightly waterfall

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ - Trịnh Công Sơn

Tabs: Tremolo
11 14, 15 16 14 16 11
11 13, 12 11 10 11
11 14, 15 16 14 16 11
11 16, 18 15 16 15
14 17, 20 17 18 17 14
14 18, 17 18 14 15
11 14, 15 16 14 16 11
11 13, 12 11 10 11
11 14, 15 16 14 17 16
16 18, 18 15 16 14

11 14, 15 16 14 16 11
11 14, 15 16 14 13
13 15, 18 15 16 15 11
11 14, 15 16 11 14
Tabs: Diatonic

 5 -6 7 -7 -6 -7 5
 5 6 -5 5 -4 5
 5 -6 7 -7 -6 -7 5
 5 -7 -8 7 -7 7
 -6 8 -9 8 -8 8 -6
 -6 -8 8 -8 -6 7
 5 -6 7 -7 -6 -7 5
 5 6 -5 5 -4 5
 5 -6 7 -7 -6 8 -7
 -7 -8 -8 7 -7 -6

 5 -6 7 -7 -6 -7 5
 5 -6 7 -7 -6 6
 6 7 -8 7 -7 7 5
 5 -6 7 -7 5 -6

Video:

Sheet Music:

Midi: update


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)