Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cơn Gió Lạ

Tabs: Tremolo
7 9 10 11 9 10 8 9
9 11 12 13 9 8 9 10 11
11 11 9 10 6 6 11 10 11 10 7
7 7 5

7 9 10 11 9 10 8 9
11 11 12 13 9 8 13 14 13
11 11 12 13 14 10 11 12 13 14 11
10 11 12 12 12 12 10 9 10

9 11 13 14 14 16 14 14 13
9 11 13 14 14 16 15 18 13
13 12 15 18 12 11 16 15
11 10 13 14 11 10
9 11 13 14 14 16 14 14 13
9 11 13 14 14 16 18 15 13
13 12 15 18 12 11 16 15
17 18 15 18 15 15
Tabs: Diatonic

 -2 4 -4 5 4 -4 -3 4
 4 5 -5 6 4 -3 4 -4 5
 5 5 4 -4 -3" -3" 5 -4 5 -4 -2
 -2 -2 2

 -2 4 -4 5 4 -4 -3 4
 5 5 -5 6 4 -3 6 -6 6
 5 5 -5 6 -6 -4 5 -5 6 -6 5
 -4 5 -5 -5 -5 -5 -4 4 -4

 4 5 6 -6 -6 -7 -6 -6 6
 4 5 6 -6 -6 -7 7 -8 6
 6 -5 7 -8 -5 5 -7 7
 5 -4 6 -6 5 -4
 4 5 6 -6 -6 -7 -6 -6 6
 4 5 6 -6 -6 -7 -8 7 6
 6 -5 7 -8 -5 5 -7 7
 8 -8 7 -8 7 7

Video :

Note:
 Sòl Đô Rê Mi Đô Rê Sì Đô
 Đô Mi Fa Sol Đô Sì Đô Rê Mi
 Mi Mi Đô Rê Là Là Mi Rê Mi Rê Sòl
 Sòl Sòl Mì

 Sòl Đô Rê Mi Đô Rê Sì Đô
 Mi Mi Fa Sol Đô Sì Sol La Sol
 Mi Mi Fa Sol La Rê Mi Fa Sol La Mi
 Rê Mi Fa Fa Fa Fa Rê Đô Rê

 Đô Mi Sol La La Si La La Sol
 Đô Mi Sol La La Si Đố Rế Sol
 Sol Fa Đố Rế Fa Mi Si Đố
 Mi Rê Sol La Mi Rê
 Đô Mi Sol La La Si La La Sol
 Đô Mi Sol La La Si Rế Đố Sol
 Sol Fa Đố Rế Fa Mi Si Đố
 Mí Rế Đố Rế Đố Đố

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)