Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Con Duong Mua

CON ĐƯỜNG MƯA - Cao Thái Sơn

Tabs: Tremolo


14 12 13 14 13 12 11 10 6 9
10 12 13 11 9 6
14 12 13 14 13 12 11 10 6 9
10 12 13 11 10 9 10

Chorus :
12 13 14 13 12 13 ,13 14 15 14 13 14 10
10 11 12 11 12 13 ,12 13 14 14 14 15 13
12 13 14 13 12 13 ,14 15 15 15 14 18
10 11 12 14 13 12 11 10

Tabs: Diatonic

 -6 -5 6 -6 6 -5 5 -4 -3'' 4
 -4 -5 6 5 4 -3''
 -6 -5 6 -6 6 -5 5 -4 -3'' 4
 -4 -5 6 5 -4 4 -4
Chorus:
 -5 6 -6 6 -5 6 6 -6 7 -6 6 -6 -4
 -4 5 -5 5 -5 6 -5 6 -6 -6 -6 7 6
 -5 6 -6 6 -5 6 -6 7 7 7 -6 -8
 -4 5 -5 -6 6 -5 5 -4

Video:

Sheet Music:

Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)