Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chia Xa - Hao Xiang

CHIA XA - Nhạc Hoa ( Hao Xiang  - Triệu Vi )
Tân dòng sông lưu biệt 
Tabs: Tremolo

13 12 11 13 15 17 17 20
18 15 18 13 18 20 17
15 15 15 15 15 17 18
13 12 11 13 15 17 17 20
18 15 18 13 18 20 17
15 18 17 20 17 … … 22 19

17 17 19 14 18 18 20 17
15 15 16 15
22 17 18 15 18
17 18 15 16 15 15 14 13
17 18 15 15 15 15 22 19
15 18 17 15 15
15 19 22 15 15
15 13 14 15
13 17 18 15 16 15

Tabs: Diatonic
 6 -5 5 6 7 8 8 -9
 -8 7 -8 6 -8 -9 8
 7 7 7 7 7 8 -8
 6 -5 5 6 7 8 8 -9
 -8 7 -8 6 -8 -9 8
 7 -8 8 -9 8 -10 9

 8 8 9 -6 -8 -8 -9 8
 7 7 -7 7
 -10 8 -8 7 -8
 8 -8 7 -7 7 7 -6 6
 8 -8 7 7 7 7 -10 9
 7 -8 8 7 7
 7 9 -10 7 7
 7 6 -6 7
 6 8 -8 7 -7 7

Video:

Sheet Music: 

Midi:  Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)