Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ban Tinh Cuoi

Bản Tình Cuối

Nhạc và Lời : Ngô Thụy Miên

Tabs : Tremolo

11 12 11 6 11 12 11
10 8 8 8 9 6 6
14 16b 14 10 14 16b 14
13 13 13 13 14 12 11
11 11 11 15 15 14 14 10 10
8 8 8 12 12 8 12 11 11

11 12 11 6 11 12 11
10 8 8 8 9 6 6
14 16b 14 10 14 16b 14
13 13 13 13 14 12 11
11 11 11 15 15 14 14 10 10
14 14 14 18 15 18 15 18 16 14

Chorus :
13 13 13 13 13 12 12 10 11
10 10 10 10 10 12 12 11 6
6 8 8 10 11 12 8 10 12 11
10 10 10 12 14 16 , 14 16 20 17


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)