Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anh Yêu Em Nhiều Lắm (Tremolo - Diatonic - Note)

Tabs: Tremolo
 13 13 13 13 13 14 13 13
 13 13 13 13 13 14 16 15
 11 15 16 14 14 13 14
 12 12 11 12 11 12 14 13
 16 15 13 11 10
 9 14 13 11 9 10

 13 13 13 13 13 14 13 13
 13 13 13 13 13 14 16 15
 11 15 16 14 14 13 14
 12 12 11 12 11 12 14 13 14 16 15
 14 16 15 17 18 18 15 18
 14 16 15 17 18 17 20 18

 13 20 17 18 18 18 15 17
 11 18 15 16 16 16 14 15
 14 16 15 19 20 20 17 20
 14 16 15 17 20 18

 13 20 17 18 18 18 15 17
 11 18 15 16 16 16 14 15
 14 16 15 19 20 20 17 20
 14 16 15 17 17 20 18
 15 16 14 16 15

Tabs: Diatonic
6 6 6 6 6 -6 6 6
6 6 6 6 6 -6 -7 7
5 7 -7 -6 -6 6 -6
-5 -5 5 -5 5 -5 -6 6
-7 7 6 5 -4
4 -6 6 5 4 -4

6 6 6 6 6 -6 6 6
6 6 6 6 6 -6 -7 7
5 7 -7 -6 -6 6 -6
-5 -5 5 -5 5 -5 -6 6 -6 -7 7
-6 -7 7 8 -8 -8 7 -8
-6 -7 7 8 -8 8 -9 -8

6 -9 8 -8 -8 -8 7 8
5 -8 7 -7 -7 -7 -6 7
-6 -7 7 9 -9 -9 8 -9
-6 -7 7 8 -9 -8

6 -9 8 -8 -8 -8 7 8
5 -8 7 -7 -7 -7 -6 7
-6 -7 7 9 -9 -9 8 -9
-6 -7 7 8 8 -9 -8
7 -7 -6 -7 7

Video Harmonica:

Video Music:
 
Note:
 Sol Sol Sol Sol Sol La Sol Sol
 Sol Sol Sol Sol Sol La Si Đố
 Mi Đố Si La La Sol La
 Fa Fa Mi Fa Mi Fa La Sol
 Si Đố Sol Mi Rê
 Đô La Sol Mi Đô Rê

 Sol Sol Sol Sol Sol La Sol Sol
 Sol Sol Sol Sol Sol La Si Đố
 Mi Đố Si La La Sol La
 Fa Fa Mi Fa Mi Fa La Sol La Si Đố
 La Si Đố Mí Rế Rế Đố Rế
 La Si Đố Mí Rế Mí Fá Rế

 Sol Fá Mí Rế Rế Rế Đố Mí
 Mi Rế Đố Si Si Si La Đố
 La Si Đố Sól Fá Fá Mí Fá
 La Si Đố Mí Fá Rế

 Sol Fá Mí Rế Rế Rế Đố Mí
 Mi Rế Đố Si Si Si La Đố
 La Si Đố Sól Fá Fá Mí Fá
 La Si Đố Mí Mí Fá Rế
 Đố Si La Si Đố
Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)