Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The Shanghai Bund - Bến Thượng Hải - Xin Shang Hai Tan - 新上海滩

Tabs : Diatonic
- 6 7 -8 -6 7 6 -6 7 -8 -9 -8 7 -5 -6 6
6 -6 7 6 -6 -4 -4 -5 6 -6 6 -5 -4 -5 4
-6 7 -8 -6 7 6 -6 7 -8 -9 -8 7 -5 -6 6
6 -6 7 6 -6 -4 -4 -5 6 -6 6 -5 -4 4 -5
-9 -9 -8 -9 -8 -9 -8 7 7 -6 -8 7 -5 6 -6 -6 -6 6 -6
-9 -9 8 -8 -6 -6 6 6 -9 8 -8 -6 7
-6 7 -8 -6 7 6 -6 7 -8 -9 -8 7 -5 -6 6
6 -6 7 6 -6 -4 -4 -5 6 -6 6 -5 -4 4 -5 6 -6 7 6 -6 -4 -4 -5 6 -6 6 -5 -4 4 -5
9 -10 10 9 -10 -8 -8 -9 9 -10 9 -9 -8 7 -9
 Tabs: Tremolo

 13 15 18 14 15 13 14 15 18 20 18 15 12 14 13
 13 14 15 13 14 10 10 12 13 14 13 12 10 12 9
 14 15 18 14 15 13 14 15 18 20 18 15 12 14 13
 13 14 15 13 14 10 10 12 13 14 13 12 10 9 12
 20 20 18 20 18 20 18 15 15 14 18 15 12 13 14 14 14 13 14
 20 20 17 18 14 14 13 13 20 17 18 14 15
 14 15 18 14 15 13 14 15 18 20 18 15 12 14 13
 13 14 15 13 14 10 10 12 13 14 13 12 10 9 12 13 14 15 13 14 10 10 12 13 14 13 12 10 9 12
 19 22 21 19 22 18 18 20 19 22 19 20 18 15 20

Video:
Sheet Music:
Note:
  Sol Đố Rế La Đố Sol La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol
 Sol La Đố Sol La Rê Rê Fa Sol La Sol Fa Rê Fa Đô
 La Đố Rế La Đố Sol La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol
 Sol La Đố Sol La Rê Rê Fa Sol La Sol Fa Rê Đô Fa
 Fá Fá Rế Fá Rế Fá Rế Đố Đố La Rế Đố Fa Sol La La La Sol La
 Fá Fá Mí Rế La La Sol Sol Fá Mí Rế La Đố
 La Đố Rế La Đố Sol La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol
 Sol La Đố Sol La Rê Rê Fa Sol La Sol Fa Rê Đô Fa Sol La Đố Sol La Rê Rê Fa Sol La Sol Fa Rê Đô Fa
 Sól Lá Đố Sól Lá Rế Rế Fá Sól Lá Sól Fá Rế Đố Fá

Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)