Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Love is blue Tab: Tremolo

16 ,14 ,13 12 ,11 10
11 13 12 13 ,11 10 ,11 10, 8
11 13 12 13 ,11 10, 9 10 ,11
16 14 13 12 11 10
11 13 12 13 ,11 10 11 10 8
16 14 13 12 11 10
11 13 12 13 ,11 10, 9 10, 11

13 14 16 ,13 11 11 15 16
13 16 12 ,13 14 14 ,12 10 11

16 14 13 12 11 10
11 13 12 ,13 11 10 11 10 8
16 ,14 ,13 12 ,11 10
11 13 12 13 ,11 10 ,9 10, 11

Tabs: Diatonic

-7 -6 +6 -5 +5 -4
+5 +6 -5 +6 +5 -4 +5 -4 -3
+5 +6 -5 +6 +5 -4 +4 -4 +5
-7 -6 +6 -5 +5 -4
+5 +6 -5 +6 +5 -4 +5 -4 -3
-7 -6 +6 -5 +5 -4
+5 +6 -5 +6 +5 -4 +4 -4 +5
+6 -6 -7 +6 +5 +5 +7 -7
+6 -7 -5 +6 -6 -6 -5 -4 +5
-7 -6 +6 -5 +5 -4
+5 +6 -5 +6 +5 -4 +5 -4 -3
-7 -6 +6 -5 +5 -4
+5 +6 -5 +6 +5 -4 +4 -4 +5
Tab: Chromatic

-8     -7   7   -6*   6  -5
Blue, blue, my world is blue
6    7 -6*   7    6  -5   6   -5  -4
Blue is my world now I'm with-out you
-8     -7   7   -6*  6  -5
Gray, gray, my life is gray
6    7 -6*   7    6    -5*  5* -5* 6
Cold is my heart since you went a-way

-8   -7   7  -6*   6  -5 
Red, red, my eyes are red
6    7  -6*  7  6  -5  6  -5 -4
Cry-ing for you a-lone in my bed
-8      -7    7  -6*   6   -5
Green, green, my jeal-ous heart
6   7  -6*  7   6  -5*   5* -5* 6
I doubt-ed you and now we're a-part

7*   -7 -8   7*  6    6     8*  -8
When we met how the bright sun shone
7*    -8   -6*   7* -7   -7  -6* -5*  6
Then love died, now the rain-bow is gone

-8      -7     7   -6*    6    -5
Black, black, the nights I've known
6     7  -6*  7  6   -5   6 -5  -4
Long-ing for you so lost and a-lone

-8    -7   7   -6* 6   -5
Gone gone the love we knew
6    7 -6*    7   6  -5*  5*  -5*  6
Blue is my world now I'm with-out you

-8    -7   7   -6* 6   -5
Gone gone the love we knew
6    7 -6*    7   6  -5*  5*  -5*  6
Blue is my world now I'm with-out you 


Sheet Music: Update
Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)