Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Fox Rain (My girlfriend is a gumiho OST)

Tab : Tremolo

Part 1
10 14 14 14 13 12 13 11 11
10 9 10 11 12 13 12 14
12 13 14 14 14 14 13 12 11 12 13 12
12 10 11 12 13 11 12

9 10 14 14 14 13 12 15 13 13
12 11 10 11 12 13 / 15 14
12. 13 14 14 14 14 13 12 11 12 13 12
14 13 12/ 14 13 12 11 12

12 13 14 14 13 / 12 11 13 12
12 15 14# 14# 14 13 12 13 15 14
14 14 13 12# 13
14 13 12 11 12 /13 12 14 14 14 13 14 15 13

10 14 14 14 13 12 15 13 13
12 11 10 11 12 13 / 15 14
12. 13 14 14 14 14 13 12 11 12 13 12
14 13 12/ 14 13 12 11 12

[Chorus]
12 11 12 11 12/ 14 12
12 11 12 11 12/ 14 12
12 11 12 13 14/ 12 11 12 13 14/ 12 11 12 13 14 15 12
12 11 12 11 12/ 14 12
12 11 12 11 12/ 15 14
12 11 12 13 14/ 12 11 12 13 14

Part 2
12 13 14 14 13 / 12 11 13 12
12 15 14# 14# 13 12 11 12 15 14
14 14 13 12# 13
14 13 12 11 12 /13 12 14 14 14 14# 14 13
12 15 14# 14 13 12 11 13 15 14
12 12 15 14# 14# 14 13 12 13 15 14
14 14 13 12# 13
14 13 12 11 12 /13 12 14 14 14 13 14 15 13

9 10 14 14 14 13 12 15 13 13
12 11 10 11 12 13 / 15 14
12. 13 14 14 14 14 13 12 11 12 13 12
14 13 12/ 14 13 12 11 12

12 11 12 11 12/ 14 12
12 11 12 11 12/ 14 12
12 11 12 13 14/ 12 11 12 13 14/ 12 11 12 13 14 15 14

[12 11 12 11 12/ 14 12
12 11 12 11 12/ 15 14
12 11 12 13 14/ 12 11 12 13 14/ 12 11 12 13 14 15 14] x 7

Tabs: Diatonic (use harmonica convert)
  -4 -6 -6 -6 6 -5 6 5 5
 -4 4 -4 5 -5 6 -5 -6
 -5 6 -6 -6 -6 -6 6 -5 5 -5 6 -5
 -5 -4 5 -5 6 5 -5
 4 -4 -6 -6 -6 6 -5 7 6 6
 -5 5 -4 5 -5 6 7 -6
 -5 6 -6 -6 -6 -6 6 -5 5 -5 6 -5
 -6 6 -5 -6 6 -5 5 -5
 -5 6 -6 -6 6 -5 5 6 -5
 -5 7 -6# -6# -6 6 -5 6 7 -6
 -6 -6 6 -5# 6
 -6 6 -5 5 -5 6 -5 -6 -6 -6 6 -6 7 6
 -4 -6 -6 -6 6 -5 7 6 6
 -5 5 -4 5 -5 6 7 -6
 -5 6 -6 -6 -6 -6 6 -5 5 -5 6 -5
 -6 6 -5 -6 6 -5 5 -5
Chorus:
 -5 5 -5 5 -5 -6 -5
 -5 5 -5 5 -5 -6 -5
 -5 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 -6 7 -5
 -5 5 -5 5 -5 -6 -5
 -5 5 -5 5 -5 7 -6
 -5 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 -6
Part 2:
 -5 6 -6 -6 6 -5 5 6 -5
 -5 7 -6# -6# 6 -5 5 -5 7 -6
 -6 -6 6 -5# 6
 -6 6 -5 5 -5 6 -5 -6 -6 -6 -6# -6 6
 -5 7 -6# -6 6 -5 5 6 7 -6
 -5 -5 7 -6# -6# -6 6 -5 6 7 -6
 -6 -6 6 -5# 6
 -6 6 -5 5 -5 6 -5 -6 -6 -6 6 -6 7 6
 4 -4 -6 -6 -6 6 -5 7 6 6
 -5 5 -4 5 -5 6 7 -6
 -5 6 -6 -6 -6 -6 6 -5 5 -5 6 -5
 -6 6 -5 -6 6 -5 5 -5
 -5 5 -5 5 -5 -6 -5
 -5 5 -5 5 -5 -6 -5
 -5 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 -6 7 -6

( -5 5 -5 5 -5 -6 -5
 -5 5 -5 5 -5 7 -6
 -5 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 -6 7 -6)x7

Video:

Note:
  Rê La La La Sol Fa Sol Mi Mi
 Rê Đô Rê Mi Fa Sol Fa La
 Fa Sol La La La La Sol Fa Mi Fa Sol Fa
 Fa Rê Mi Fa Sol Mi Fa
 Đô Rê La La La Sol Fa Đố Sol Sol
 Fa Mi Rê Mi Fa Sol Đố La
 Fa Sol La La La La Sol Fa Mi Fa Sol Fa
 La Sol Fa La Sol Fa Mi Fa
 Fa Sol La La Sol Fa Mi Sol Fa
 Fa Đố La# La# La Sol Fa Sol Đố La
 La La Sol Fa# Sol
 La Sol Fa Mi Fa Sol Fa La La La Sol La Đố Sol
 Rê La La La Sol Fa Đố Sol Sol
 Fa Mi Rê Mi Fa Sol Đố La
 Fa Sol La La La La Sol Fa Mi Fa Sol Fa
 La Sol Fa La Sol Fa Mi Fa
Chorus:
 Fa Mi Fa Mi Fa La Fa
 Fa Mi Fa Mi Fa La Fa
 Fa Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol La Đố Fa
 Fa Mi Fa Mi Fa La Fa
 Fa Mi Fa Mi Fa Đố La
 Fa Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol La
Part 2:
 Fa Sol La La Sol Fa Mi Sol Fa
 Fa Đố La# La# Sol Fa Mi Fa Đố La
 La La Sol Fa# Sol
 La Sol Fa Mi Fa Sol Fa La La La La# La Sol
 Fa Đố La# La Sol Fa Mi Sol Đố La
 Fa Fa Đố La# La# La Sol Fa Sol Đố La
 La La Sol Fa# Sol
 La Sol Fa Mi Fa Sol Fa La La La Sol La Đố Sol
 Đô Rê La La La Sol Fa Đố Sol Sol
 Fa Mi Rê Mi Fa Sol Đố La
 Fa Sol La La La La Sol Fa Mi Fa Sol Fa
 La Sol Fa La Sol Fa Mi Fa
 Fa Mi Fa Mi Fa La Fa
 Fa Mi Fa Mi Fa La Fa
 Fa Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol La Đố La

 (Fa Mi Fa Mi Fa La Fa
 Fa Mi Fa Mi Fa Đố La
 Fa Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol La Đố La)x7

Sheet Music: Update
Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)