Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Forever Love - T-Ara

Tab: Tremolo

11 13 14 14 14 , 13 14 16 15 15 15 , 13 15 17 18 , 15 17 18 15 15 14
11 13 14 14 14 , 13 14 16 15 15 15 , 13 15 17 18 , 15 18 15 18 19

13 13 11 11 10 10 9 , 13 13 11 11 10 10 9 , 10 10 9 10 11 6
13 13 11 11 10 10 9 , 13 13 11 11 10 10 9 , 10 10 9 11 13 14

11 13 14 14 14 14 13 10 11 , 11 10 9 11 10 13 11
10 11 12 12 12 13 14 12 , 11 11 11 13 11
10 10 10 10 14 14 13 14

10 10 8 8 6 8 , 12 12 12 13 14 16
13 13 13 12 13 , 12 12 12 11 12
11 11 11 11 12 13 16

Tabs: Diatonic (use harmonica convert)

 5 6 -6 -6 -6 6 -6 -7 7 7 7 6 7 8 -8 7 8 -8 7 7 -6
 5 6 -6 -6 -6 6 -6 -7 7 7 7 6 7 8 -8 7 -8 7 -8 9
 6 6 5 5 -4 -4 4 6 6 5 5 -4 -4 4 -4 -4 4 -4 5 (-2)
 6 6 5 5 -4 -4 4 6 6 5 5 -4 -4 4 -4 -4 4 5 6 -6
 5 6 -6 -6 -6 -6 6 -4 5 5 -4 4 5 -4 6 5
 -4 5 -5 -5 -5 6 -6 -5 5 5 5 6 5
 -4 -4 -4 -4 -6 -6 6 -6
 -4 -4 -3 -3 (-2) -3 -5 -5 -5 6 -6 -7
 6 6 6 -5 6 -5 -5 -5 5 -5
 5 5 5 5 -5 6 -7

Video:
Note:
 Mi Sol La La La Sol La Si Đố Đố Đố Sol Đố Mí Rế Đố Mí Rế Đố Đố La
 Mi Sol La La La Sol La Si Đố Đố Đố Sol Đố Mí Rế Đố Rế Đố Rế Sól
 Sol Sol Mi Mi Rê Rê Đô Sol Sol Mi Mi Rê Rê Đô Rê Rê Đô Rê Mi Là
 Sol Sol Mi Mi Rê Rê Đô Sol Sol Mi Mi Rê Rê Đô Rê Rê Đô Mi Sol La
 Mi Sol La La La La Sol Rê Mi Mi Rê Đô Mi Rê Sol Mi
 Rê Mi Fa Fa Fa Sol La Fa Mi Mi Mi Sol Mi
 Rê Rê Rê Rê La La Sol La
 Rê Rê Sì Sì Là Sì Fa Fa Fa Sol La Si
 Sol Sol Sol Fa Sol Fa Fa Fa Mi Fa
 Mi Mi Mi Mi Fa Sol Si

Sheet Music: Update
Midi: Update


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)