Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - First Of May

Tab: Tremolo

9 9 13 13 13 11 9 8 13 13
When I was small and Christ-mas trees were tall,

11 12 13 14 12 11 12 13 11 10
We used to love while oth-ers used to play,

9 9 13 13 13 14 15 16 14 13
Don\'t ask me why, but time has passed us by,

12 13 14 12 11 12 13 11 10
Some-one else moved in from far a-way.

13 14 15 15 15 16 14 13 15 15
Now we are tall and Christ-mas trees are small,

13 13 15 15 15 14 12 13
And you don\'t ask the time of day,

15 15 20 20 20 17 18 15 17 17
But you and I, our love will nev-er die,

13 13 18 18 18 16 13 9
But guess we\'ll cry, come First Of May.

13 9 13 13 13 11 9 8 13 13
The app-le tree that grew for you and me,

11 12 13 14 12 11 12 13 11 10
I watched the app-les fall-ing, one by one,

13 11 13 13 13 14 15 16 14 13
And I re-call the mo-ment of them all,

11 12 13 14 12 11 12 13 11 10
The day I kissed your cheek and you were mine.

9 9 13 13 13 11 9 8 13 13
When I was small and Christ-mas trees were tall,

11 12 13 14 12 11 12 13 11 10
Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do

9 9 13 13 13 14 15 16 14 13
Don\'t ask me why, but time has passed us by,

12 13 14 12 11 12 13 11 10
Some-one else moved in from far a-way.

Tabs: Diatonic (use harmonica convert)
 4 4 6 6 6 5 4 -3 6 6
 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 5 -4
 4 4 6 6 6 -6 7 -7 -6 6
 -5 6 -6 -5 5 -5 6 5 -4
 6 -6 7 7 7 -7 -6 6 7 7
 6 6 7 7 7 -6 -5 6
 7 7 -9 -9 -9 8 -8 7 8 8
 6 6 -8 -8 -8 -7 6 4
 6 4 6 6 6 5 4 -3 6 6
 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 5 -4
 6 5 6 6 6 -6 7 -7 -6 6
 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 5 -4
 4 4 6 6 6 5 4 -3 6 6
 5 -5 6 -6 -5 5 -5 6 5 -4
 4 4 6 6 6 -6 7 -7 -6 6
 -5 6 -6 -5 5 -5 6 5 -4

Video:


Note: 
 Đô Đô Sol Sol Sol Mi Đô Sì Sol Sol
 Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol Mi Rê
 Đô Đô Sol Sol Sol La Đố Si La Sol
 Fa Sol La Fa Mi Fa Sol Mi Rê
 Sol La Đố Đố Đố Si La Sol Đố Đố
 Sol Sol Đố Đố Đố La Fa Sol
 Đố Đố Fá Fá Fá Mí Rế Đố Mí Mí
 Sol Sol Rế Rế Rế Si Sol Đô
 Sol Đô Sol Sol Sol Mi Đô Sì Sol Sol
 Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol Mi Rê
 Sol Mi Sol Sol Sol La Đố Si La Sol
 Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol Mi Rê
 Đô Đô Sol Sol Sol Mi Đô Sì Sol Sol
 Mi Fa Sol La Fa Mi Fa Sol Mi Rê
 Đô Đô Sol Sol Sol La Đố Si La Sol
 Fa Sol La Fa Mi Fa Sol Mi Rê

Sheet Music: Update
Midi: MF


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)