Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Can You Feel The Love Tonight - Elton John (Lion King OST)

Tabs: Tremolo
 14 16 15 18 15 13 14 16 15 18 15
 14 16 15 15 18 15 13 17
 20 17 18 17 15 18
 14 16 15 18 15 13 14 16 15 18 15
 14 16 15 13 13 19 17 15 14
 20 17 18 17 18
 13 19 17 18 19 17 15 14
 13 15 20 17 18 14 16 15 13 13
 19 18 17 15 15 15 14 20 17 18 17 18
 13 19 17 18 19 17 15 14 13 12
 13 15 20 17 18 14 16 15 13 13
 19 18 17 15 15 15 14
 13 20 17 18 15 15
Tab: Diatonic

-6 -7 7 -8 7 6/ -6 -7 7 -8 7
-6 -7 7 7 -8 7 6 8
-9 8 -8 8 7 -8
-6 -7 7 -8 7 6/ -6 -7 7 -8 7
-6 -7 7 6 6 9 8 7 -6
-9 8 -8 8 -8
6 9 8 -8 9 8 7 -6
6 7 -9 8 -8/ -6 -7 7 6 6
9 -8 8 7 7 7 -6/ -9 8 -8 8 -8
6 9 8 -8 9 8 7 -6 6 -5
6 7 -9 8 -8/ -6 -7 7 6 6
9 -8 8 7 7 7 -6
6 -9 8 -8 7 7

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)