Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - By My Side

Tabs: Tremolo
  13 11 13 10 11 10 9
 9 8 6 8 9 8 9 10 11
 13 11 13 10 11 10 9
 9 8 6 8 9 8 9 10 9

 13 11 13 10 11 10 9
 9 8 6 8 9 8 9 10 11
 13 11 13 18 15 16 15
 9 8 6 8 9 8 9 10 9

 13 14 16 15 16 15 16 14 13 14 13
 9 10 11 12 11 12 13 9 10 11 11
 13 14 16 15 16 15 18 15 18 17 13
 9 10 11 12 11 12 11 10 9 8 9

Tabs: Diatonic

+6 +5 /+6 -4 /+5 -4 +4
+4 -3 -3'' -3 +4 -3 +4 -4 +5
+6 +5 /+6 -4 /+5 -4 +4
+4 -3 -3'' -3 +4 -3 +4 -4 +4

+6 +5/ +6 -4/ +5 -4 +4
+4 -3 -3'' -3 +4 -3 +4 -4 +5
+6 +5 /+6 -8 /+7 -7 +7
+4 -3 -3'' -3 +4 -3 +4 -4 +4

+6 -6 -7 +7 -7 +7 -7 -6 +6 -6 +6
+4 -4 +5 -5 +5 -5 +6 +4 -4 +5 +5
+6 -6 -7 +7 -7 +7 -8 +7 -8 +8 +6
+4 -4 +5 -5 +5 -5 +5 -4 +4 -3 +4
Video:

Sheet Music: 
Note:
 Sol Mi Sol Rê Mi Rê Đô
 Đô Sì Là Sì Đô Sì Đô Rê Mi
 Sol Mi Sol Rê Mi Rê Đô
 Đô Sì Là Sì Đô Sì Đô Rê Đô

 Sol Mi Sol Rê Mi Rê Đô
 Đô Sì Là Sì Đô Sì Đô Rê Mi
 Sol Mi Sol Rế Đố Si Đố
 Đô Sì Là Sì Đô Sì Đô Rê Đô

 Sol La Si Đố Si Đố Si La Sol La Sol
 Đô Rê Mi Fa Mi Fa Sol Đô Rê Mi Mi
 Sol La Si Đố Si Đố Rế Đố Rế Mí Sol
 Đô Rê Mi Fa Mi Fa Mi Rê Đô Sì Đô

Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)