Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Butterfly - OST Digimon

Tab: Tremolo

11 11 13 13 13 13 / 11 14 13
11 11 13 13 13 13 / 11 14 16
11 10 11 10 9 / 6 9 11 / 10 9 12 11 9

11 11 11 15 15 14 13 11
11 11 11 10 9 9 6 9 10 9 12 11
11 11 11 15 16 14 13 11
11 11 11 12 11 12 13 / 12 13 14 / 13 14 16 / 13

Chorus:
13 15 18 17 18 17 18 15 16 15
14 15 17 18 18 15 15 18 15
15 16 14 13 / 11 11 14 / 14 15 14 15
14 15 14 14 17 / 17 18 15 18

15 18 17 18 17 18 15 16 15
14 15 17 18 18 19 16 16 15
15 16 14 13 / 13 18 15 / 15 / 16 / 15
Video:

Note:
  Mi Mi Sol Sol Sol Sol Mi La Sol
 Mi Mi Sol Sol Sol Sol Mi La Si
 Mi Rê Mi Rê Đô Là Đô Mi Rê Đô Fa Mi Đô
 Mi Mi Mi Đố Đố La Sol Mi
 Mi Mi Mi Rê Đô Đô Là Đô Rê Đô Fa Mi
 Mi Mi Mi Đố Si La Sol Mi
 Mi Mi Mi Fa Mi Fa Sol Fa Sol La Sol La Si Sol

 Sol Đố Rế Mí Rế Mí Rế Đố Si Đố
 La Đố Mí Rế Rế Đố Đố Rế Đố
 Đố Si La Sol Mi Mi La La Đố La Đố
 La Đố La La Mí Mí Rế Đố Rế
 Đố Rế Mí Rế Mí Rế Đố Si Đố
 La Đố Mí Rế Rế Sól Si Si Đố
 Đố Si La Sol Sol Rế Đố Đố Si Đố

Sheet Music: Update
Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)